OCR Output

och at o}der waritt haffuer,han bothe sin brott efther ty lagh ser—
deles om‘huad sack utwisar. RNEXKX

Thetta stadfester iag for Pittha Lappefarom och Lappom, stadigt
och fast att bliffua skolandes, till thess the af minom herra
Konung Erich och wyrdeligom fader Enrckebiscop af Vpsala och war
Rijkzens Rådh fåå andra stadga, till mero wisso och hoga forwaring,
henger iag mitt Jncigell wivterligen för thetta breff Datum Pitta
feria quinta infra octavam Visitationis Virginis gloriosae Mariae

Aso wt suprie

Tryckt 1 Handlingar rörande Skandinavieng historia del 39,s.29.
och därifrån i Isak FellmansHandlingar och uppsatser — — del IV s.7