OCR Output

4

:',/‘ j
Lagmannen Nils Gustafssons i Uppland stadfistelse & lappe—
fararnas gamla rättigheter och stadgar,given & lagmans—

tinget i den 6 juli 1424

Allom them thetta Breff see,hora,eller lisa helsar iag Nils
Gostaffson Riddare och Lagman i vplandom kirliga medher Gudh, Be—
kennis thett oppenbara medher thesso mino nirwarandis öpno breffue,
så för effterkommandom som närarandom,ath Anno MBX MCD. XX ITTILI, 14
ilag Lagmans ting holtt i Pittha,kirde Christna Karla Lappefara,ath
the inbyrdgs sins emellan; huar androm storan orett giorde vthöff—
uer thera gambla Stadga i theres Hgodeler och Schatt, 1i Lapmark%g,
thå worde the thess nu öfuer ena,alla medh sämio och kärlekk bed—
iandes,att the motte bliffua widh thera gambla Rett och Stadga,
huilka så äres Redder någor Lappafara någor Lap, hans hustru, Barn
eller hion,liff medh Reen,nitt,matt,yxe,kitill,grytta,och alla an—
dra sidana lHedskap som han kan wedertarffua att birka sitt Liff
medh, then som så af hunger eller trengon af widertåfffue han red—
dar liffvet,han skall honom haffua i trij &hr alt aflatt vpbira af
honom,i trij åhr Fri och Frels ohindrat oquald af någrom hans ägen—
dom,thå&he trij åhr ähre förledne gånge tå then samma lappa Atther
till Rättom luthägandom,

I:im skall ingen Llåtha på lego någrom androm manne sin luth el—
ler ägodel,androm oskyldigom manne,vthan nästa Byrdemannom eller
lutagandom,

Ism skall lappefougten skippa,att allom Bircherlom och lappom
ske liett, then skole alle Lappefara och Lappa Hielpa till att stä—
dia ingom ath riffua eller slitta af the fattiga Lappa,eller thera
Ren och öka i Skiudsferd,utan theres minne haffua,henderrmer hn
the haffua Rätt til af older hafftt.

Drerffues någor här emott giöra som nu sagt och stadgatt &hr,