OCR Output

Lapparnes klagomål mot Nils Oravain

'Q;kennes wij åss skatt skyldig lapper wdii waranger,Med then
menige mann ther samma stedz,och fulkomlig beståå wijlle,huar wij
till kalladhe bliffua kunne, Om Nilis orauann lappe fougde i Tornnöö
lappe marck. att han haffuer förtungatt åss ffatig lapper medh någått
Ny skatt,Jtem trugandes åsg till skencker och gåffuor; som wdij saning
finnes,Jtem komer han Att årett igenn. Så wijlle wij flyttia iffrå
landet med hustru och barnn,Effther thet som han haffuer sig handlat
med åsg hertijll,Jtem om hans Skiwttgj Renar skuld,Iitem tigh hann 30
Renar pro Anno 67 wtaff hele byenn tijll hans fijske Ackiar,Jteon tåg
hann leija aff &ss: fijsk 1å wåg,wtaff hwar Renne, Så haffuer hann
siordtt med åss altijd. Jthem Om Skattenn,tagge han 4% wåg om annatt
årett,och annat årett tog han 3 wig,wtaff huar lappe,Jthem tåg hann
3 lådh skedh aff åsg lapper tijll trij wåg skatt,så tager hann $ wig
fijsk emott, Ithem tåg hann wtaff enn lappe 1 Renn och fördde sijnn
gåss med sijnn fijske ackior till och bijttalaäe honom inthett,
och enn tåg hann wtaff en hustru 1 Renn thenn bijttalade han igenn
pro Annolååöö. Jthem Slåg han enn lappe som hetter Jffuar Monsonn, trij
slag fför hans flyttie skuld,Jthem åg hann wtaff Sama lappe,i för—
lijckning enn gådh Atther skin,för hans hws,Som han slåg honom,Jthem
giorde wij maatt på wegenn trij Ackior full,5om hwar bärkara sågå
wppå,Och thett Sadhe hann wara hunde maatt,Så giorde wij förske tårsk
ther tijll så mykitt Som han wijlle.

Thes tijll wijsså att Så i saning är,gijffue wij wårtt båmercke
wnder wårtt bekennelse Thett wij och bådhe sweria och witna wele hwar
wij tijlkalladhe bliffue på förnempde Nils Arauann.

Varangier.

per Monsonn Jffuar Henderson Brich Siwlson Oluff Lock Oluff Hanson
Måns Tomason Jffuar Monson Ojuff person Ands Hanson <~Jacop Jonson
Gunnar Nilson Tord Olsson (Bomärken)

Kammararkivet: Nilsg Nilssons Rikenskap för Tornöö och Vestersj6 lap=—
pemark 1575 och 1576. Tryckt i Isak Fellmans”Handlingar — + IV s. 35