OCR Output

··3k««älss3, Inwi¬

)«e;l)snrxtzzs—tz·en kommer satt sbensäfmias ..

s« ,F».-,

M- The-Liper "waarigck««saii; « Hat-zick¬

3109 THIS-.

til-I lsutgtora ¬

i

;Gatmla wigten. , « ¬
— Vorm-Fels Lob ,
« . Viktugkckwiqt.¬

Es

Esdakcrtt R

. Ha¬

?
)
Z
s

«

I—s--—-ss-e a-« MWssmwnwwvsms - --------w« ins-i¬

Tabell,

som under fastftallda Fern kkaset utwijar, »i; fötxäa Ekel-am¬

nen, deras fö o-delse -ar, som wid 1856 års början ära under- ;"

kagtade utfkufmng och i fednare kplumnm det artai med

wars utgatkkz de äxo owilkorligen kersa titgade, att tsrau
ma« .

»¬

nna Bewarmgen entledigaCz

F dde in- Entledi«

gadi titedI

·· — -..«. - - . om ne- ;
ritt ¬
Wid 1806 arg Darm-n- underkastade dCsIIkaF WUeFanIf

Utikrifning till National-Bewarm- Ue UT— In Mk arg
»gen« ·
Fogäia rflakzew Ynglmsar af fyxlda
a . -:· « Y.«:.- «..»
Ändraslagew efer kyklda L ar»
Tredå ca sit-a dem am yllgsxar

F er e klaßen, da 2
Fämte klaßen,a H

«Wid 1·8«57 ars bör"an, da de, fom
« :. ksschörctstill na stforegkekcde aiits Fåmtsei
kiaz,k.entladigas fräfixx Bdtxviia dagew¬
» ndras klaßema pa fätio sont
o 1er. « .
örstci klaßen, Yrigkingar af« 20 ar
sndici 7kksaßisn, .-«« s. »'af««" 21 ar
Tiedjs klaßm, .-« --; .-« z- af«22 ar
Herde Maßes-, Z

emke klaßaij, . Fä:

k ar
Och· så widare ar efter annat