OCR Output

s - «-;I;Qf

« H«.«.:H(Nz» »H«;,-»k.s»-. .2««...«. »i« -«.-,«...... « « ..«-«.;. - « » (

vak- « n

. jzic I¬
—--:»-: gi¬

« s: :
· « ’ ««TE’ :¬
- D » L «-:: »
U Q« - on « .
« IS AAAA DZ F,
»So MS s sk I «- s , »Er-di dei.
Z DIE OOOOOWNOOOOO »Ist-·- q-»

" - » Apis , ...« ,
Z 833 « tax-»- .,; «-2
— H — .¬
I IN ·. — »F sosg
. l « q¬

SY · » Tzzz :L2 «¬

« THE-. · S
«« H . 8 »
- E : i-i TO
ssP J coeIc--D-I«c:icswaocQ-q Es Z- »Y- IF
Es- 9 DOHRN- » « »O «
c « · s« TO s »F
IS . c- » .
Z « d- H T¬

" « « ers-A- .i:.-.3.

- Exempel-Cis fättet att begagnå ofwanstående tsabtellem ·.

1) Man will weia huru myckei 7 LI 3 F 5 lod Viktu¬
aliewigi gisrci i den iiy««1 wigten Ur tabellen fäs

LF T lodz , Ctr. T Ort- Korn.
5. —- 1. -«-«« —¬
2. —- -- I — 40. --, —·—«
- — B. — —- «3. .-. .;·..«. ,
-— —- 44 —- «—·-—- 12. 50. »¬
—- —- 1. se-; «-- -13.« 12,5 «
Summa 7. 5 I ·.1 72,5 som

nin tillriicklig nogqramibet kan fkrifwas 4J1 Ctiio 43 F- 16 Ort «

ellcr1,4316 Cireller143,iii itz

L) Jan will i««vet««x huiu mycket 17 kiiisiitum göra i det

gamla mattet:

« o
Kiib.iii«iii..0 Jiimfn »
10. » 3,2 ; » 312M
, , 5 . fil-6 . 1Ti5i5
i « 2. "i),64 END Hin
« 17 « )5, « s ijziz cller nciia Zz JUMHU

3) Mau- will isveia huris iiiyiket»« 9 R:« di: 26 isiEc Riksiuyut
gira i Rikcizald

« N:dr. Die FRer sk. — ist« · ·R:dr fik. r.s
2: --— 2:.-:— .-—» . 2:» s —¬
— ieov -.· ig: «s7,20 cllkr Mv o. 7
-· 5 — « 4-«0 iiä«r«i«x «-· Es 5
· — i. —- —, 5,7; , —-x —- i3. ,
Simima »P: 26. 1 5,7ii , « LRH Mir ist.

O
i«-i ·
»ic¬
ik .

»
Hass- TTWW

Under hä« anwisiiikig i öfrigi till de nya Neids-Sei Foifatinin- .

garne i äiimet, nemligem
t) Kong Maj:t3 Nådigci Stadga ism Måit «o«ch«
Wigtz ¬
2 Konl Ma :is3 Nadiga Fisroxdiiing angaende alla af den«
) hwadg wid iVerksställigheten af den iiifa Stadgan) 31»J«cmuariJ

ism måit isch wigt iakttagas hör; - 18:)«5. «
Z) Kisiigl Maj: is Nadiga Jiistisiikiion fisr Ziin¬
« raie af mått isch wigtcr, samt
4) KongL Maj:ts Nadiga» Fisrisrdning oin Rikets Mynt, cif

den 3 Febr. 1855, erinras här cilleitast ism sleandc Nadiga «

fisrefkriftert
« ei) Under koppet af 7 år, från den 1 Januari 1856 må

F -· set stå hwaiF och en enstild fritt utt i sitt Bands-I Vch

rel e anwända, efter eget godtsinnande, et hiitills

Zållajiide eller det nya mått- och wigtzfystemet
b) Numariiiide myntsortikr föishlifwa tills iVidam jemte
de nya, i qllmäntia rorelien gälkandp.

f—
ff

— Akmanachisr sinnas hiss Bokhandlame i allii lands¬

·-iskter isck skisla, cniigt Kisngdl Majis Mai-um Fiscord¬
Jmng af) den 10 Aug 1819 fisrf«iljas häftcidse och
; T fnrise fisr 4 sk B:kis stycketx kismmandcs de.,n fisinwågak

e tax dcita pris, cller, wid förfäijiiingcn af Almaiiachor
ei iillika är förfedd med hiiftade och sku««rne för 4 oska
BUko ait bisici 33 R: dr I6 sk B: ko fisr hwarjex gåiig
sidant isfiiserträdcs. ·- « «« « « »

. ««¬

Z- Js¬

IT

; .
?
E Z
—¬
i

« Miwww tm- WWMIHJ

. · · I,
.·««««J,,«·-.,-«i HHWPJWCWM«» YWFH ruf .»..z»«- . , « . » «. » »j-» « » « ««« i«..

Wiss-Mk?