OCR Output

I W«·--'-,’—. . - «¬

I«s"·Qv-isedmkides «

g. «.

zar S

.·«1 Oele

A
G.

—s-.--—

TH.

S
H
W

«D
I
»

S
est
CI¬
esd
.- .
w.
zs
O
Esp¬
d.
.se--Z .
i CI
D
U
Ies¬
T-)
Pt¬
w
I
Do
»Ist-«
yfd
IX
w

- st¬

. If
D
I
«c-e

. D» ,
. V¬
ist¬

" « I «Qiia.drt«1""txeff7
denkt I

1

0

TM

I Quadråtiiutissz

Of

«¬
»

—¬
-«-·
--"
H

J;

100 Qvadrattum,;j « ,
190 --Qv-adpgtxixziee,

ocsvadratstäng
100 Qvadratfot,

er,

,

·2 Y tue-etwa

»so-i

- i. Liiiie

. ,
« ¬
i

. - O
Es -- »¬

I IF »

sd

«- ¬

..«·..,,k.. «

vsdfwssts

I »

sivarandez

—.——

Nya wigten

Gamia - wigtemz d»

L od

32

Viktuxisiewiqt

. i-·32
1:- 16

Eis-J
.9«»)
Sie-T .
3s’xs"s)f .;

Ists I-I»-1IU;.« ninsz n n ·"

Grundenbeieii förblifwee den
Rikksdaier Silfssiver ellcr Specie) ehuru den

Riksdaler Riksnsiynt

I Riksdalexir Reksmytit skall utgsr
« II) De med «) betecknade aw, chqu .ejz,.fullt, docko fö r wanligej fall Nile-Zick¬

ligt noggranna.

s» ·

5 Myntet

hittills gällande Rkksdalern Ricsgä lds, (moi¬
kommer att« benämnas

a e100 Ore.

Nya- iyisgiei.i.»

lKornsI

-1-ooo-e"e«cs Lod«

-. Viktezeiiewige ¬

· 9320

II ssk
: G « .
i

i ·¬
= ed
set-I ¬

Pf »U- 4 sehs- »

Innförelse mellan Gamla och NyaI Myniet

Ore.

dexxs ;

Riksniy-nis,sp

—¬

5)

ji«-i i

f
O .2:5
o«»-¬
o
o
o

—¬

5«o-·

12950
6, 25
s-I4«, » III
2,08 )
1,0-LI II)
0,5"2«)«
0,35«)
. s0k- 17 II)

—--—

Bekan

Riksmynt.

ä
H

sit-H i i isH I i

Orr. 5)

M

50
75

REIS¬

. Riksg

ldsf

Iiiiynt.

R:dr.

gez

est...··«) . .

--.1«A

Irre-«¬
A
P
P
85
A

vaIdÆQVTQGG

V

D .

V.» «¬
o.s..-.¬
V

—4--¬

»J»

HDOOMGHI

Ze¬
16¬

? -7",20

4,80«8
« 2,40 ·

«3,36-2
-11»,52 ¬
7-, 68 - ·
3,84

Amtef 1s) Säredes

2 stysiv

är I öre i det narmIaste lika met-sx

er) chsgalds . «
IJLJ De med II) beieeknade are-, ehuru ej fUcIkt VISTISO dock Med Ullkä ckIckIISJ

noggrannhet uisto otda.

— ·- «-«»:ss«i-I FIUSNMYZWJEMOZ Zug-»L« «

JPFHFF ..«. y .-«-.

»He-, « . —s;»; ¬
les-s .w,v«k-Ys.«» »e» - «

¬

I spsIIMONMQP «««"«"«I’·« MWQS I I« XCVI I IN ITW «’, IPIIIMJ . . fistsrhkxss,-e-»-:»"'es. » » i .;;«

SkilIling (eller

¬

MEHJJZIIYUEEN e ’ «- "«.« ; - «"

Gemlawigtm II ¬

»

- , , -' «I « .
WHmävszps-»-«WHW. ! . .- . , .
( »sp- · I « .