OCR Output

Famiaswigten Nia wi t·· . · · « - · O «
- - en-. s- . - « . . ¬
« szlst«» « GI- ««g « Gamlawkgtem Nya wigte«n. z 22.,dezs Mark :- Z Z O » O » O « w O O » TO
S I - « « . « - »O . « s — — — - Ost . «
Kikseigis W " Z I III g . UTJZXTJM T R« IF »T; Macht« O«I«:ZOOI’IIEN:I0N— g ;
T-· - · · T· st « , Eg« · 03 work-Itng SU- » F¬
« Skeppund«««3») .- ..««-« « 10 Skeppuud 33 60 ;- ,,:-« LIY Nod « , .»... '- « I I I« I « .-:«
- Z d;0 « III -"— 74 5 dass 1,(j. 80--- CI TspSkIF XZNNG I«I II I I« Isz Z
« ; «»dsg..«s g läg —- f gw« 6 72 — « 2«2-,dekss)«)eark :-ZZO«O:ZOm"-HHO· Z
,« 10 Lispund 1 so « — « 10 Lispuond Fåg : Ez: QJECrker Ost-Isc- soc-IS N: LJ M .- BE .
.5 do — 80«— 5 d; . -- « »F Lsg »O«-stsm-Ooo-imcv- —, J
2·- do ——-.«;-) V — 84 -- ,Z?s- : ««--s - I III-,¬
« 1 -d«:—o«« « IF —- If so « —- 33..—60 g- » JTSkZSF .- XIONG I-I -I I I I I I II
-- — o —.«—s—1680 s -"«
1g «M;rkcr — 8 — 10 DNarker « . — » 8 40 ..«-? BXR ZI--dcls Ptakk IS O g Z O N ,·s-· ::Z«8 w v« « Z
. TO « 4 —E » 5 do -— f4 20 « II "Mc1rker» VI I OWNER-ON« IT
1 dTP —- — -80 « ··j1«· do .· — —- 84 ZEIT « LIF . EDZIOZMNG I I I I Z
---——— ·- « · « D « T « Osmoxs · »K¬
GTMIAWISIM Nyawigisen., . Gamlawigtsen. Nya wigtm E HJ « « - « ·-·,..-»·,»IL S «¬
TBergs- · S N U « Tazc.«kj«ern·ss G »O « » Vg- Markex» IS I Zm Omgzmwzcsozx «- p-(
«1(I Skeppuud 35 2010 Sk · - s II r- - - « ·"«"· I
. — c und «,4·5 70 —- : U-« « —- . »s»
FP d:o 17 60 —- 5 III-II 22 88- ..- « I· TM «OE««"··I I II I I I I Z .¬
ftf gro« ; 4..-.. «- 2 dJV «- 9 15 20 åtzEclleVchlrk I IIIII IZISUFDZG Läg-.
V « 52 — · , 1 «d:·o · «s s» » III « · «- « IN
« -·1·5 I d: o --. ..«- TA er wigten eir ti Lispund .·i III N-» - m- mw - - » « . DE
- 2 dw P« gg 20 ochMarker likamedBergswigten. - ·- Ckzg " IRS — · II I I I ·· I ZIH
1 d:o —·17 60 Anm » - J g — «
, )Des. k Slitningsmar- «. si- , . - g . A
III Makkck «-- « «--8 « 80 kerna (1 mark Stapelstahswigt på . «- Z Z 0 z Ho DHFSSS F? H III
»Es IIO - — 4 40 , hwarie Ssz Uppstadswtgt och 2 « ·-» g »z, ZEISS-Ezng « DD « .
zj gis ..— «1 «76 - Tätig-ne Frapwigth på håvarje Ssz I « Z « - k-) " G Z
« ; to « —-«· -—;« US Wkg cito cir i I: ta n , » - « coec- . ..« s¬
TT ,s ..-.. så « -bcraknmg « g a i » ' · ZOQIVNHZZZVN Z¬
.U «s.«-.- « L z « «« L» .- » -.«— 25 ,,« «’ k- 8 — , ..— . s ; - . w« ..«- —
I2 «d:«o - «1 « ..- 2 «».d;««o»«9»»:x Egg» »- z I ? « Z I VIIVI I II II III II « zså TO
( . « , .. L « «’ . « s · - . ; »F U
III d:o «. .« .—k-.— -1-2 -— zi« Linie III » ,«,««j«—z «- GZIJDHHJHZZ GZ ZE¬
2.- thåttet · · « - Es ; -- -..«-sp»»sz TH-« B s
. ..I - .-;; I Z- O »d-: dem stät-)- - .- O Z A»
Grundenheten pqvadratenp å I Fot eller 1 Qvadxcitsfot ä Es S - : Si Ohr-TO ZEIT Zå « III
(1 th i fyrkanO « « « Z I O ZEIOKNÄOFOT zZå AS
— « ..· « »« . . , » « « I: z¬
Isvasrutxefr:1;00Q-·vadratstänge«r, « . Z I RU« «-sI I I I I I I I H ON »F
va ratj ang· ,,« -.-.«— 100 Quadratfot, --. . ; - . « - - ..· »- . H G 0
II Fongmkwt . m =- 100 Quadrattuny - . « "- ZEIT-II DJJ A -: Fiså pT..-. ki-, I ··-. «¬
. va r 1 F - « —.—- . « «D1«-s-»—«« « ,«-— i
. « a IMU » 100 Qvadkatlmcctk « Ssä GEIST-, REALIST-: — Z ¬
s ;- ’ « · · F
I "- — »
J« T.«;«, ——4——