OCR Output

s I

vaidrsathe
-.«1 . Qv sit-must

I ? «v’kkdrat«1föts

angx,»
1 Quadråtitum

ff¬

zar
m
»

--«I
—¬
—¬
·--»¬
——¬
T . ¬

100

17005
190

100 L;

.-vadiratftäng

Opgzdrattumå s «
Qvadxgklitz

vadratfot,

4

ist-.

er- «

(1 Fest I fyrkanOx

GrundenhctteI är- Ijvadraten på I Fsdtt cller 1 Qbadrätfot

l72sz.. thåttsk

I th

-,, »

I.— .s..» waw ,
« ’"vf·-q·---·..-««p-·«,

JcIIIförelst mell

. mer jeumt 10

I

3. RydeIIåttet.

Grundenheten ar Kuben p
Kannon thilka bi

I KIIbikfot är

.1 Komm »
1 Kubiktnm » ’——--—»

Jemförelse mellazn Gamla och Nsya Rythmåttet

--·

Gamla måttet2

Nya Inåtteh

S. «k· stIIukest
IIIål. ·

¬

Kandon
» Kubikfot.

Kubiktum.

å 1 For eller 1 Kubikfot, ett IIIå it

»- I»

behållas osotandrade. . ,, «
1000 KIIbiktum ::: 10 Kannor, " —

100 Kubiktum, "
1000 KnbikliIIier.

Fom Ihm-.

Gamla InaItet

» Nya IIIåttet. I¬

S k rägadt
VIåL

KubiktIIm.
»Kannon
Kubikfot.

IIIåLgfösr Span¬

’ 2 d;

V
i

XII

’Hk «’,
»F¬
Tss »

«

10 TunIIyr . ’
: .. I.;d: o
« d:o
Tunna
Kappar« «¬
d: o
.d-: o
d: o ·
1 Kappe

.OOAQUAIII0
Isqu

U

l ll U H

OOO

50
75,

I»I OQUD00-Wr-JJe-·

-n"TI" usn n I
s I

X
se-·
"« ¬

Kubikfot. 5) » O «
. » m

OT¬
CI
GMN
—'

M ¬
«

Inst-Os¬
N

U- Haf- u

PL-. .» .·.-.-. . -’

EI- ..
Ists-«¬

·0 0 o d o

H «l. I l Pf

O

QIOQGH

qsoxcjschquIhchäd
P
—N
qk

90.0· do «¬

Ist-s¬
JIJDJDJPHJ

A
s
FO·
O
tk
G

Jan-»F

00 00 so

000

IHHF

Anm- 13) Saledes är l öre
2 siyftch Nikisga Icildl

«) De med «) bete-Gnade
noggrannhet utföI I·d·a.

zxkskssi « VIPJIZMWÆMOM -«..wzzckq. -.«.- .- »¬
- » ( « ,

Anm. d) Ssåledes är

Gamla mattet

Kitbikfot.

10 TIIIIIIvr . .—
- 5 d:o . .
2 dw .. «
L TImIIII . ..

B To .
4 to
2 d:o·
1Kappe6).«.

sHl

Ob
good¬

-(OOGIOJ

116 Kappar . ;¬

Ell-l

Kubikfok. HJ

=63 «
=3-1,5
=12,(5
——- =..-"-- .6,3
50 c=-3,15
75 = ’1,575 ·
88 =«0,788 «
94 ::: 0,394
97 ’:= 0,19."7

,

MONGLOINNG

I Tunna Malt om 38 strIIkna Kappa
l T: a Salt eller bränd KIIlk om 34 d:
HwIId augående IIIätning af Trädkol warit sä ärfki

Nya IIIättet

U

I Skdn I «- I

d:o
d:o
dw
dro¬

1 KIIbiskfaIIIn-. . 216
20 Kubikalnar. . 160
O O is) s " 80
«..z. - 40
’. . ; . ." · 16

Odfs 8

eII Iågckd kapspe helt näIsa 2 kannor.

a—-—r ——- 6 kubikfot 6F kam-wr— — 6, Hinsicht

" rikta måttsL
· Gamlaqnåtxekl « ) » L .

::5 kubikfot 92 kannor := 5,95 kubikfot.
ldt stadgadt gäller tikls widare.

NR

. Kubiktum 5)

——¬

1 Kanna .¬

Jumlfrud . ——- «

«.-—-J—

Nya IIIIItteLv ·

Garn-la IIIåttet.E
· Kuhik»1»·tiiar-t

Nya måtteL

X

1000 Kubikfot.

5-.00
400

"- 300
200

100
50
40

d: o
d:o »
d:o
d:o""
d:o
dw
dfxo

125«

30 Kubikfot
20 d: o
10.." d:v
s·d:o
«d:v
d:o
d:o
Ihm-«

10«GIDICIÄ

I

M

Gamla Inåtteh

Kubikaluat . «

K

0
JI¬

OOON . ;

»H-H—meswym-Hsm

7) Säledes är -1 jumftu nära 3 kubiktum

’ Ost-BE W T,.«;IIva"«M « s»-»«0.k(«.»·,k,-.,..t-«- s. » . «