OCR Output

( « --·.-.--.— — —

. Takt-Us- · «

alkmänna Bewäringen sentledigas. »

som nnd-ex fafksställda ka Nase-r utwifar, i körfia keinm¬
nen, dems födecfe-år, few wid i854 åräs böticm ciw under¬
stastaQe utskrifning och i scdxxaxc kommka det sit-Tal, med

hwars utgåsig de äro owixkorligeu ,berättigade, act ifrån —¬

- « . . « » l- Enexedi¬

.« · « -- - , TTTDTTZT gademed
« » .- - ; « , · sinkst-af¬
ng 1854 arg borjam underfagtade- Umstka- d ¬
kakrifnssz Till NatiyreakBewärinki Ue ZU ZWMT

E « . gmr s . - . « — - namde ar.
Färfåaszklaßew Yngiingär af fyllda ·
wär . . . «. . .. 1833 .1858.
Andra Kassen- efker fysda 21 är- . . - 1832 1857
; Tredje Blasen-as dem fkom fyllt 22 ä: "«1831 jä56
JH . Fjerdc Haß-M, efter fycidax 23 år . . « 1830 - 1855
E. ;.:- Femse klaßem af Lii års «ålder. . . « 1829 « 2854
; Wid» .1855 ärs börian, då de, som » . Z
hin-a tillnäifåfsregåendeFirets Funke
. Haß-, cntkedigas fkän Bewäringen,«
. färändtas kkaßema PS sfätt Tom
H z Wiese-: , ’ - . . ¬
»Försicz klaßen, Yngxingar af 20 är 1834 1859"
« Andra.kccx.s;en, . « .- af 21 sie · 1833 .1858 ,
» Tredje klakäem « of Wär 1832 sp« -1857¬
E Fjerde klaäektk . . af 23 åx 1831 - 1855
V Femte klakäet2, . , « as 24 år 1830

; Och fji widaxe är after aussah «

1855

Entsgt Zeugs Mai-is M Fötorduing af den 10 Axil

Z IIM 1819- stola de M Mit-« yädauesiek fsksärjgg
MADE-Ich skMM fSk 4 Sk— Bcks Met: comxnaudes den, som¬

sägax siegra detta pri·9,zellek M Mäljningen af Almanachor·
tj tillika är« försedd med håstkde otiz säume för 4 st. st., att

Ists 33 Rde 16 Sk. Bckc Fest We Häng sädantöfwertröides.

—¬

Almanachor försäljak i Stockheim, å KgL Bostryckerikt «
II Riddarholmezs samt i Vclöcv ä- cus Bokhandel wid St..

Rygatatzszoch i minuteringssvdcmke ä .Malmar·ue.- -A:boga, hos

Retter Wesilund. Arn-Ska- Skollsrareu BUTanv Borgholm«, "

Handl. Söderstrsm. Boräössokh Boiie.« "Calmar,, Bokh.

« Snöbergx Carlskrona, Both. HEFT Carlstad, Both. Smar¬

berg. Christianstad HBOBLL Liitoriu och Centerwallsia Bdkhandelm
Döderhtxltstvik, Postmästaren Ljunngisi. EIN, Bock-. Nälßon.,
Extgelholm, Boch.Ling.« Enksping, Hands. Laufen Efkilstunw
Cos. Schob-e STARer Fahkuth «Bo!h,» VIII-new Geste,
Hrr Kkintberg dc"Strönx. Eis-thiser Boch."Gtzi-i1pert. Halm-»
steif-, Boka Wäßberg.«-Haparanda, Apoth. Mme Hebe¬
mora, Pålmans BokhanbeL Hekfingborg, Bosh. Kjerxström
Hernösatidk Bess. Johanßow Hudikstvalk, Boka Huld¬
-berg. « Jönksping, Bech» Nordsirsm se Son. Köping, Rek¬
tor. Bartes-m .. Landskrona,. Boxb. Lundfirföm.» ANHANG
Beid. Hallman. Linköpingz Both. Sahlsi23m. Lvleä,B-JJH.

z
·¬
—T «"«—:i-·—k;s:—r-.—-zz-g;»—-H

JEMWNHWW«Ws-WAV««·««I"TO7PHde« THE-·- « ——:

.».4. .
H .-'«! Es» .. .-.
AM- -s.«:«..-«s«-—«

« »Es III¬
-— tät- »

« I- WHWWRTETMPILWQ fT