OCR Output

fäxta den fsx Haftng Eisenfo Före knalnikkgm twäims dem Ich
«stdikks?sszf.kc.1r,cx, hwarefter den helft förbtukass basad tifi hårdtbrsd
« -""« Dseji thrhåClandet-«att man ofta Man olägenhct kunnat »be¬
gagnäjmjistl hivarxkti mjösökor i betydlig mängd futmits, Hei-or

kraf- UtH fädm i deatjt fall- antingm fkitt ligga nzgsz th, MI·

Psede flygtiga giftänmct förfwgznmih efler gezme texknåvg firkr
vaöirtna Misan b·gfr,ia·,ts. « · » - - . ,
Bäst är· alltfid att i affeende ps? Dmgsgukans botande
sptillkallkf III-are, M cksiägfenhct ej hitzdrar sådarxt. HEFT Lamm
sejjidast någta allsjusijuja««förefkrifkser för«behci11dlingen gifwas att
aujwändas’«""intilldeß läkarehjelp Bau erhällas. s« · -« "« « J
"Wid Drägsiukans utlskott eftcr-ext««xttåltid af densiadade
skidens mjöl är alltid bäst,«att, sä fkyndsamt som möjligt, ge-»
npm fraxijkallad kräkning söka på kortaste wägen aflägsna det
förtärda, ti«ll«»hwilkets äüdamäls—- winnande sedermera och längre
efterssttiäktiden Zifweti affökande nstedel kan tiena. Derjemte bör
efförsuzmuas att bereda tillfäLZe till sjukdomenssbrytning genom
sintn Bch fwcttningj « · « «

s »Bland »de l«’iktar,,e tillgsingliga medel, stilka sedankmma
swaxw anwändfbcirct såfom izpplifwande och ·kra-mpstillande,· hat
ej-farcx»1«hgtett witSHHDFt kasfhsch på kamomillfkommor cller nä¬
gra.«kaust«jferisdroppar;« « ( « «¬

" Nasturligtzjvis pur-Este häkuyder och tixx förekostkmiaudc af nytt
fjukdomsajxjfsscll dklfföktäxånde Taf-den sjuka säch« und-tvfikas, in¬
tillådeß den påvfwaxmäuxdä fätt bilifwit Knab och pfkadlig¬
g Aftpetx på flercx husdjur, såspm Mung swin, fjäderfä, har
»den fkadade stiden wisat ·e,n egen inflytexsez dels Hödet sätt, att
Heficke kuzzmat förmäsatt förtära densasmma, chs ock« få«"att de
Eftxrföxtärande deraf hciftigt infjuknat.· J twetydigt fall ·och
föfaxt wintm wißhet huruwida sciden är skadligk fkulle alltfå
försök kunna göras att deraf bjuda åt fådcma dich-. "

De skadliga werkningar på helfan, hwilka man jtundom

« wairfeblifwåt efter förtärcxndet af sådan säb-. som warst hlandcxd

« · i «n el eler dåtrepe, härröra sannplikkfxgnjze mxplakstz
kä:rxxtd35.a gräsrwarit befivärade,, och ftcke fran nagot Ikadltgt
H « m f«ex«wa. Cz sz « , .
jiZUHex-,anckssgteI Z·71»-e::s",crfarenhet hsnttypgppa fgytzoltkhoeten vatk
Mem den fkadliga inflytelse Psxksslkothstanheh hxpxlccn pq ofwatth
befkrifne sätt utsfwcjs af Fxtxoiykgrsna,». ethanitazt sägankkpavä
Eildning, som wisar sig»l»1ks ci: sinärodt kroftha sk. Les käme-di
iftfveti kcm frambringa »Uukdom;» tul hwars forsbyggaJn ent:Ztl
ketande samma medelsz ro aiktpapdkkcrO Tom hax ofnmx k.
Mjöiökoma och Dragsxukjan Miwa korordadr.

- J .......

JEAN-si¬

-.«.
»R- s.

Mc- »Es-MARTHE¬

»M- Wes-«
( »Im-Em- «-« »¬

»F

«-—»·s«-W·-X its-»sp- «

« · MWHWOQM « w .- »s¬