OCR Output

nande för ögonem ofta imräffak detunder stark sö«mnaktighet,
men stundom äfwen motsatfen eller sömnköshet och opo till fökje
af swår hufwudwäkk. Widare fillkommer sädan dragning,- Fäls¬
ning eller darming i kroppen och sädan knöiswaghet, att den

sinke, oaktadä has Var fullt bruk af sitt sisrstånd,»likwäl ej Man

-stor skvårighet can föreäaga iigxnägot och wid gående raglar sä¬
som en rußig . Ofta inträder dck Mel-» kräkning, siitningarsi
buken och sutsoh hwarefters Hei fällan märkeö tydlig lindring af
det öfriga illamåeudet." Detta upphörsdock wanligen ej förr äu
efter en- djxap fömm ander hwilkens ofta utbryier stark fix-etwan
men efter Izwilken kikwöil stundpm för en eller annan dag ämm
can qwarstä någdn tyngd i»-hufwudet, «sås«o"m efter ett rus.

" -Det illamående, som sålunda kan uppstä till sich med efter
en enda mältid af mjdkxätker, tillagade af den ikadade sädem
Lan alltfå utsiräcka sig till siera dagar. i , « »

Om man nu Blifwit upplyft och-Bfwe.rtygad att detta illa¬
mående härrört af desförtäsrdazmjölrätterna, sä säger egna ..efter¬
tanken genast aät det fäkmste förebyggandet af fett nyttsjukdomss
fall består derutfxatt man-undwiker allt förtärande af den
siädade säd»en. Men vm säben ej mißtänkes fåsoin orsak till
«sjukdomens,« eller all utmäg till deß wederbörlsga rening, eller
all tillgång till ans-an bättre föda- saknas—, sä förleder deni
allmänhet oföxminfsade matcusteu zatt fortfarande förtära af. de
skadliga miölrätterna." J sådant fall, elker då den fkadade fä¬
den i störte- möingd wander- sen splänsgre tid ingår iden dagliga
födanksblifwa swindeln ekler yrseln och darrningcjrna, skaknins
gafna eller«kdragningatn·a"i kroppm ihällande, i hufwudet käu¬
nes en ständig .tyngd deh- stundom så wäl der som i andrakroppss

dekar derjemte häftiga smärtor, swärigheten atk gå ökjas ofiszasända . « «

till fuklkomlig vförmåga, derest tillfälle till stöd saknajD Joch der¬
je.mte intröideren fådan allmän flapphetdch kraftlöshet till både
txt-pp ach siälj att all—håg Joch förmäga till arjzete upphöxu Fräs¬

s
WJMH gis »New-.- M«

sitt-a anstand gsk . tinfkisknaudexj mycket Aussaqu »J fort-km ¬

Ader-, då kunfkapfaknades ow orsaken Till och förebyggandst af

- denna sjukdotm dch dä - hwarkezi den allmänncc ellesr enskilta

-« c p-« - - « -0Y- » T · — der¬
omtanken for akerdrukets fmkofram spgxznzmsthdglsks un
låttandey fattägwärden och fdlketshelsotxllktand war sa Waksam

eller Näsde fådakga Utwsgar, som i fednareLtådey hande ej Taktart¬

ait Dragfiukaa ölef änmi mycket swårare sinds-it ofwaxtbefkrifs

wirs, så att den« hos Många wållade-. de häftigafte krampryckniw ¬

I

sattellTer kdnmgksidney jemte en egeu Tänfka askkppandkejarxmdr
och ben; fsrlamfning, fmnesrubbmsgg och stutxtgen kallorand

med sdöd. Sådana fwårcrfall äro lyckligtwis nu för tiden i .

wärt land anska sällfyxkta. , , L « « »
«Efter Sdewwframställning om Dragsxucaas hufwudsakljtgs

bestaffenhet, wilja wi« taga i betraktande hwad som Sau åtgöxas

till fsrebyggasxde af mjskökornas biIdtking, samt formtmåns
a des-as adlihet.s » » v « » . .

st Erfarknhetkn har- wisat att mjdkokomas askmangfst fors¬
komma i beggiga och ffogrixa traktex,· der nedjerbzsrden ar pur-m¬
gaft, «äfwenso:n att äcerföiltens fullstciudtga afdaknmg och onzsorgN
fulla bmkning bidrsaga att hmdra nppkpmszenaf deßa »s1ukliga
oä sjukdomsbrinzande als-ster- Utau att Mis ukcder ogynfnsgn
deerleI, akldeles kunna förhindra dem. szasa uredtzoerkar»13·tsade
af god ärgsng, ej- alltför unogt FILJ Helst ritorkadh tzll erthiz»g;de
as frisk Förd, dwaremot Many setzt sjelf innehaklitz mjdkost
i störte mängd, fortfarande wisar benagesihek cktt deraf apgnpam

Enär man funktit «att mjölökornas giftigkx egeskkstag cifker
nägim tid under flitig luft Jus minskas och Autligenforswmney

äftvensom satt den aftager ges-com der-as utfäåtande för wärme,.

så bör man, dä« behefwet tgvirxgar att anzvända sädz som incd
dem är blandad, sedau dennasgetzotkj HardntUg FIEer ans-can reas¬
niskg bäst möjligen frän dem lssiäfwik befried, set set-it fkåskaji trll
föda besagna· denfamma Ich under uden osta omffyfla kais-It m¬

K
S

«—.-. .- ..,«-« » v ». - « » v »v. » MAX-»- 4 «f«.,.»sz.,«l,:·.» .». -. v « Jes¬
sipzkkz x7.1».k.-Æk-«. mks»«-z-,.- «2.x-.-««- MARTHE-er .- «.Ms··k.s.:.«-LIWW»O,-RMad- MW . W

-«13:«:7M- , «« KIWWWMMwsM — —-x-«-¬