OCR Output

Oms Mjötökyrx dem-s nie-sciqu was-Mike ps;

hejcsijm osckj fast-set akt wiiiifksi dems- fkadlighketx

, « Undek okjymzsajji wäderlek, särdeles eftsr ihållcmde kyla ochj
regn wid sädessiaggijs bloirinitjg, utwäxa oft-i hos rågeit, stun¬
dom cis-den« yoszkdtfnetdch tiågdn gänghos hwetet,«i·korne"tis
sisilleszampartade jnißbixdnitkgak, f
of Mjölöjkor eller Mjöldrygo.r. Detsantma intrkäffar ej fäl¬
lan hos ittånga Island de FULL-da- gräfeu, meet ifynnerhet hos
fwingcln e,ller "lofta;1·,- dårvepetsptsned fleralartey hwilka sont
ogräs wäva på åkcrfältcu. Straxk efter sädens blouming gifwa
sig mjölökdrncx tillkämm dexåkzknom attagnfkaleu hopkiibbas äf
ett fegt, illalxxktande,Zinsnezgojk psivkprneu bsrja utwäxa, aijtaga
deßsa innanskort.betydliga.respstorlek: äu i.frifkt tillftåndz flutligen«"
dubhel eller siera gånger störte, samt blifwwfköra, utmändigt
swarta med en blågrådagg; i spetsen ljusbrtunw inwändigt hwita
cller ,rödblä.»»»Deras smak är- fkarp dch ob·eh"aglig, lukten spar¬
likden af.,.silkcike. Till, formen-Abtei de kornen af det sädessiag
hos htvixketdcauträffas, Hch;,likfozkt.desa hast-das depåenasidau
en längsgåevde förm» Hos tägen äro de längsträckta, smaka och
- wanligen »krökta»,« hos htvetet och kosrnetkdrtaztiockä och rak»a,»
hds det sistnämda sädetdfta till större delen innestutnajnom
.agni?»kalen.» Sådanöir äfwen deras befkaffenhet hos.swingeln,.
der de likfväl blifwa mindre-, men wißa år ymnigt förekomma.
Sjelfwa nannten-- Mjölöka ofch Mjöldryga vthyda ej blsott
attderas bewdligare storlek äu de fxifka fädeskoxnens lofwar en«
ökadJnjöltillgånH utan Bist-den attsman ialltuänheticke befarar «
menlig»tverkan. af dem· då dd förtärasjemte fäden, hwarföredck
sällan någonk omsoicg anwändes .på deras borsztfkqxffande., End-Ek¬
lertid äro de icke sä oskadligcx dch förtjena nu så mycket störte

oin Ziroskända under zmmn »»

i
L

, —.---,——«-:kk-«--·- s- RAE- ¬

qpycärcfämhch Tom de vsekvtigzke årens wädesftlekskjörcsåilattdcfni
iyumighet framkallat dem dckj dymedelst äfijven den sinkde
Eföxorfakdz - ; » « » « » «¬

Wißerligen kan äfwen Man-nat fäth fördrencih Hittog«e:i,«
isix bergad ellerjkämd säd wara ohelsosam,, Jetjen man hats ddjck
Ereträdeswis axtmärkst att efter bruket af« säd, sonst inncshållsct
ejwaimämda mjölökor, pfta uppkotimtep en ege·n, efterdkujtäskis
kighetexna, mer cer mindre sivär sjlukdony ,ka·llad" Drcngtixkxh
DE okmmighet omz demmspcgkka sjixkdouxs tillwarL föxhäxslcmde

ech orfakdfta kan Wålla ati Man förfmmjiar de Ztgärdesr gen-am ¬

kwilla den lsitt krm -förebyggas, elkcr ispsin «börj""cm; bostas.», fji
meddesas här Affekt biefkrifissing på dcijfaiukua.« Dkckgfjitkåjs
can både i affeende Pä häftighct, wdraktigth ech« övfrigz ,be»fkaf-»
fenhct hds vdlika perfoner wisa sig myckct solika J asjtsxänth
Z: den desto swårare, ja störte mängd af dessivanxpaktadsbist¬
blandningarne fout säden innehåller, dch jle sum-Jedes renikjg
ftän dem försummas, - jujidigarspå hößen och wintmjdeuszdftgk
inbergriingen förtärkes utanf fötegången wädring Hoch DER-LIES¬
och ju- mer«-; den utait mjöletsszförutgångna »·u-gnåstij«rj·kx1i"kjg,-«.k.ost·-3
Ring, grciddning ekler bakning begagnas tle skidzfum Iixxakrsittgr
sont t. ex. gröt, wällipg ych palt,zäfwensom sock tiil färstkt mjuct
bröd, Poch hele our deåkl rätter sites tvartikcij

Sjukddmejx stfrhållekr fig ock«dkika gilt kfttzrsdnj vsxmi Mitin¬
gen bkott nägon gångdch used längre mellantidepsörtdr jett elle: s

annat mäl af den siadade sädem eller anderen Täugxg kikz pag¬
HSM bezwng dLMf till födä- och derigenom daglige«n» förnyar

eller underhåller daß fkadliggc inwerkau. « . , « . .
szörraspfalleh ellek efter ett mäl af grstk mälling,«pal;t,»
färsktuthakt bröd eller dylik anrätming förixiärkes ivanligen ist-.
Lin sen half till ett par timmar ett als-klärt izllatifåendexndd qwgk
nnd-kr- bröstetz hwartill suart kommef mer och Jszttjindrc starkszhtssl
eller -s«windel, Med susnixtg --och däfxande fök Ema-est och swartä

k--c..

I

;«sa-Mskkx.k«j«kkzs;-;-2w«i-HW7HMM:3W:F«T-; W- .2W , «. -.«:.H.;;.«.k«-;«W;.,k««kss·¬

"-"«"—- ", ."s«- s« p.— «
HM » wwqu