OCR Output

Z

De störte Planeternas CåUg och Lysandc .

Ar 1854.¬

« Uraknus fortfar under Heka året att wiftas bland Wädmens
stiernorz Han är i söder middagens den 3 Mai och midnatteU
den 7 November. «

- saturnus, fom unded Heca året uppeHallet sig bland Oxens
stiernor, är i föder neiddagen den 26 Mai och midnatten den 4

December.

JupiteIs nppehäkler sig undet större delen af. året i Skyttenss

sijesrnbild, men inträder sintligen i- Stenbockensz Han at i söderj
ntidnatten den 15 JUli.

Mars, sont under arets fditra Hälft« uppehåller s· g bland

Lejonets stiernor, genomwandrar under den sednare Hälften Jung¬
frnns, Wägens·, SkorpioUens och Skyttens stjernbilder, samt

Hesinner sig wid deß flut i Stenbockens. Han är 0i föder mid¬

natten den 26 Februari samt bortfkymmes af månen den 13
Mars på Morgonen.

. Verlus,
efter den 28 Februari morgonstjerna till den 13 December, då
Hon åter blifneer aftonstjernas Hon lyser klarast omkring den
8 Januari och 20 April.

« Mercuisius är längst öster fråU Soer den 7szMars—,. 2
Juli ocH 28 October, samt längst wester den 20 April, 18 AU¬
gusti och 17 December. « . . . «

sont frän årets början är aftonstjerna, blifwett

¬
www-inw- s»

s T O c K II 0 L M s Post-Tass: samt dagarne dä— Posterna

Härifrän afga.

« B:eo oft « « szYT
Alingsäs, M T. THE-. 7 FaHlun, M. ITH 6
Arboga, M. TH. » ögalkeUHerH T F s«
Arwika, M T-;h Z aHlköping,T M. THI 7
Astersund, M. TH. I « syFaHröfundT F. 8x
Awesta, M. TH. . « « « .- 5 Gagnef, M TH - 63
Pisistqu . F. sGefle Hela äret, T F. (2.)
Bollnas, F. 6 Sommaren., M («2)H5
Bergholny T. F. 7 Gißlairved,T T. F. -— 7
Bot-as, M T. TH F. 7G1ienna,T . F. L (I) 6
;Bostolm, T. F. « 6Grißlehamn, T. F. 5¬
BUrgswik, T F ÅGrytHytteHed M. T 6
Bastad,T .F ,.8G Hsinge,T .F. s 5
Calmar,T »F 7 Götheborg, M T.- TH-. F 7z
Earlsborg, M. TH. HHalmstadx T.f . « , 8
Carlshanm,T .F. «8-Haparanda, T F « 115
Carlskrona,T. F. 8 edemora, M-. TH-. .- « - 5«--¬
Carl tad M Th. « 6 elsiUgbokg, T. F. L-. (1-)-· «i8
Christianstad, T. F.L .(1) 8 erndsand, T. F « 7s ¬
Christinehamih M. TH. säjsp jo, M. T 461
CimbritsHSamn, TZTFF 8 judikstvall, T. F. 6 «
D l r» omm.,» - . 4 ·"».wetlanda, T F « ·7J
« ViWiutM F.(-s) Es isgausis, .F 18 «
DöderHultswik, T. F. "7 Hub T. 8
gnglgnny M TH. « Zäojkckegngzz T F L. (1) F 6j.
r TO « . I a, . . 6
EngekHolm, T.««« is. 8-Kongsbc«kcka, T F - 8
Encöpfng, M. TH. « 4 Kongelf, M 7
Estilstnna, M. T. TH. F. 5Köping, M h HZ

riss-« M IMOMIW M;-;Ds;«»»-,»·WiFJUspMHWWWH« «,«.«J-;»,«. -« » M

LIMde

’ «(· «« , .
M s- wobst fu«-m- ..-s· «