OCR Output

dringen det 15 :.de Söndagek Bokstafwen iir A, och
Terminen intgiffae den 13 April . — ¬

Dei Tannna är ock ifråm

IT Haue Maj: tKonung oscAR I: s Feder-se den 4 Juki 1799,

X

det ¬

det
Deß uppstigande på Thronen, den 8 Mart.184-,4 det
Krdning, den 28 sept.1844-, .- det

« Hennes Majxt Drottning JOSEPHINA MAXIMILI—
ANA EUGENIAS Födekse, den 14 Make.1807, det
Deß Biläger, den 19 Juni 18:, 3, .. det
Kröning, den 28 Sepi.«18s44, « det

Hennes Majit Ente-Drottning FUGENIA BRAN¬
HARDINA DESJDEMAS Födeife, den8N0v. l781, · det
Deß Biläger,d en 16 Aug 1798, dct
Kröning, den 21 Aug.18.29, . det

Hans Kongl Hdghet Kron-Prinsen och JZeriigen af

l Skåne cAliL LUDVIG EUG ENES Födelfe,· den 3
. - Miej 1826, . . dct

Hennes Kongc Hthet Kron- sPrinfcßan WILHEL—

« MINA IERE DRch JAl EXANBRA ANNA LOVI¬

sAs Fsdeisk, dctl 5A11g.1828, .

« Deb« Bilsgeiy den 19 Juni 18.50, . det¬
Hans Konsi. Jsöghet Lief-Priner och Hertigen af Si5- "
dermanlaud C Mil« OSCAR WILHELM MERMITle "
Födelfe, den 14 Dec.1852, . det
Hans Kongi. Höghet Lief-Priner och Hertigen af .
thergöthland OSCAR FREDRlcs Födelfe, den 21 « «
Jan 1829, . . det
Hans KongL Höghet Arf-Prinfen och Hertigen af sp-,
Dalarne NICOLAUS AUGUSTS Födelse, den 24 » «
Aus.«1831,. ;- det

Rän: ,

55
10"

10

47
31 ,
10
73
56 "

— . Dettao ar, 1854, hålles före nmra det 5856 ifeåti Weil-Y«s.· ·¬
dens Skapeife, och ist i Sol: Ciikeln eller Sönda

28 s

( to -«1.

25f

« Mauern
Fullmåne ellcr Nedan O Sista Qwarteret.

—·-k »H¬

Hennes Kongl. Hb ghei Prinfeßan cllARLOTTA
EUGENIA AUGUSTA AMALIA ALBERTINAS
Födelfe, den 24 April 1830, . — det eD4

Hennes Kongl. Höghet Prinseßan LOVISA JOSE¬
PlllNA EUGENIAS Fddelsez den 31 Oct 1851, . dei 3

Förmö rkelser: .¬

Af fyra fdrmärkelser, nemligen twå i Solen och tsvä e Ma¬
nen« sont dekia år intriiffa, blifwer blott den ena manförmör¬
keier synlig i Swerige. Denna lilla formörkelfe eger rum ..
den 4 November, börjar kl. 9le 58« dch flutar kl.10852’ e. -.,m ·. ,
samt sträcker sig endast till en tjngondedel af mänens twärlinie. sc- «

Teeknens bemärkjelfes: . »
P Betyder Sön- och Högtidsdagnr. -«O Sofern (( YHX
S Nymåne. O Första Qwarteret. O ?
M Wä¬
duren. M Oer. H Twilling. W Kräftan. IF
Lcjonet. Othmgfrinn M Wagen. M Skorpion.
H Skytten. R Stenbocken. A Wattumannen.
I Fiskecrne. f. m. förmiddagen. e m. Festesmiddagein
kl. klockam L Månens nppstigande, FNedstigandd »
genom Djnrkretfem ( Nedfiyttning till efterföljande ochNKX
) Uppflyttning till föregående dag. G..st Gamla stylen
T. timmar, m. mimiter. Wid månens Upp- och Red¬
gång tillhöra de ntsatte timmarne fö rmiddagen eller eftm «¬

middagen, alltfom de sta efter eller fore F. midd.