OCR Output

simxexv Denk-M »Hu-them äx vftasz obotlig-, och tillhörz redan der¬
före-dårk)nset.- - « -.

r fix Fänighet, fone igenkännes päTwaghetseröghet E

ozch gredcz i förständsoch wile Denna-—sjukd9m des-prom¬

0

merzwanligen sasom- en följd af de förenämda, nemligen då deßa »

Ho

icke botaQ utan fortfara längre nd. Den kanige är både till
krvpp ych själ fförslappad;.soredigs och likgiltig för allt; soisi.fö»rr

wäckte hans lust eller Musik »Hm hat«-ej sinne för annat cin ¬

ätak »so-eh »sofwa och will helft -ligga, likamycket huru eller hwar.«

, Eftethand tilltager -för—slappningen mer oeh merk gången blir

ysäkepoch wacklandez den sjuke blir ofnygg ..och flutligen lam¬
ychsxjaft ..,då shtyarken hålla urin ewer träck, ntan allt ;ng ifrån
lzonom der xhan ligger, hankan Klott föga eller intet röra fig,
Lsår tilzlsist swullna ben,· wattensyt och stora oläkliga liggsår, samt
ernultnar sålunda hart, när, innan döden ändtligen gör stut
pspå det- jemmerligaste af allt mxnfkligt elände.s Sådana fjuka
äro.-«nä13an.alltid obotliga, och-«således—.hemfallne till dårhuseL ¬

»

S dane aro de bedröfliga själslidanden«,. hwilka kunna app¬

kdmma och werkligen äfwen så ofta nppkomma af. fylleri,j att
t-, ex. wi.d xett af wårg större,dårhus, bland de der« intagne män

«120—prsoce«nt. eller hwar semte dåre, och af- qwinnor ,8 procent eller

onekstzingkthar tolfte, kan antagas hafwa blifwit wanssinnig en¬

, dast genom bränwins mißbruk;« att icke tala om det» ännu störte

Tentalets «dårar,zx hos «hwilka detfamma ssi mer« eller mindre män

" warst-en zbidragande orsaksptill deras sjuskdomar. . ..
.-Da man sålnnda -se"r omåttligt sbruk af bränwin ialxa — «
riktningax ästadkonxma de Hedröfligaste följder, hnslig osämJa

d

dch obestånd, trätor, flagsmålioch brott af alla flag, ständig
sjukkighet elleriswåra, obotliga sjukdomar, wansinnesochdödenz
då man ser huru deßmißbruk befolkar fän.gelse.r, sjukhzeD sat¬

»tigstngor. och dårhns, samt försser ,galgplatsen med mangas af
- fing- offer- synes i-sanning tiden Jwara inne, att« hwarje redlig .

EINITFWW Ecke exensklsghetenswän uppbiuder arrasiua rief-«
Gadsskakksmom Mspmnds as pxdnsnsp ssssttssghsg sedrigyei ch
möjll tszäakk «HWar-,och en t sm krets," sökal mokarbeta vch ein
gÄ rz stadennalandetsoch familjen underngfwande tårfdtg

det ma Jdamakfek vmlezd Odenna undcxrätstelfe ärsålunda iwäfzzkdigkfx
gar pZT aikjtckleticezknTextllcfndxscyxllthmb Pförstördånde werkmsig
» « spz , vJ» » v: a- eringa en ol"rd O
LIMin eg- Pxspsssxsggnggth sinnsssspkxgmssTHE-VII
ins-Ende Ebene-Tom htifwa xsg asms spYHH Bank
d " ’· « o’ . » - »n Inn · ¬
Imm- Her de Aha-Wen for dem paßanide Fågkoglkesaoxsälikx

och der de snar t-," . » -- .- - »
Mr fullt låtesrostälge om mojltgt ar, bltfwa h1e1,te, foxyattkadH