OCR Output

· Desjstörre Planeternas Gång och Lysande
? « s - « Ar 1853.
I . Uranus wistas under hella året bland Wädnrens stier¬
. nor; han är i söder middagen den 28 April, och nIidnaIten
« den 2 NovemberO
-. · saeumus uppehöiller stg under årets fdtea hälft bland

» Wädnrens stj«ernor, och under den fednare häiften bland
- Oxensz han är i söder Iniddagen den 12 Maj, och mitzuar¬
ten den 20 November - .

« Jupiter-, som under största delen as ätzet uppehålleirss sig
,i Skorpions stjernbild, inträder mot stntet i Skyttths han
är ibsöder Inidnatten den 10fcv Juni och middagen den 27 De¬
eem er —

bockens, WattIImaIIneIIs, Fiskarnas, Wädnrens, Oxens, ijil

årets stIIt bland «Lej«onets stjernorz han äIf i söder middagen
« den 26 Januari och bortstymmes af nIänen den 1 Angnsti

Ivers efter den 14 Maj aftdnstjerna
Meich ius är längst wester frånsdlen den 10 Januari¬

-Mnrs- 27 Juli och 15 Növemben.

Mars genomwandrar i pafbeuten följd Sknttens, Sten- ¬

lingarnas och Kräftans stierIIbilder, samt bestnner stg wid —
Vteus, som från ärets början är mongonstjernw bkif- ,

-8 Maj, 3 Sept. och 24 December, samt längst dster den 23 .

- B: cos- · H « -,- «B:eo sk.

. AlingsäsMM . T Th- F 7Esktlstnna, M T Th. F.- 5
Athan- Eh 5 Fahlnn, M Th. s G¬
ANVIFO M, UT . 7Falkenberg- T. F. 8
Asterfund M— Ths 6 Fahlkdping, M. Th. .. 7
Awest0h M T s .5 Fährösund, T. F. 8
FLFMTFF ZGWM I TD szs

- I — ela , 2
kagholnI-T TF L7 Gefle i onIIFIkIertenf,T THIS «
Boräs- MT T. Th F. 7 Gißkawed , T. . , . 7 ·
BthkaDT F " H Grenna, T F L.(1) 6
BUrgsW1k- T F «9 Grißlehamn, T F 5
Båstad-T — TFs -« 8Grytbyttehed,M M. T 6
«Calmar-T T—F.« 7 Gystnge,T . . "·5
Earlsbdrg, M Th- -« « 6Götheborg, M T Th. F 7
CarlshatnnyT « HF 8Halmstad, T F 8
-Ca«rlskrona-«T F - sHapakauda, T F U
LIMITED-M Eh « --6 Hedemora- M Th. -5 ¬

jChrxstEaUstad-T F L W 8H«elstngborg, T F L () 8«
ChristitIevamn- M Th« 6Hemdand, T F — ..7P
CimbrjtshamthT HF «. « «8 Hjo, gsz h H

Stome TH» F (4 « HndIksnIall, T F .--6

» Dalaro WitIterITI»F (4) ?;.3HnsetlaIIda-F T F ·. , -- z 7
Ddderhuktswik,T ,7 Hörb y,T s « —8 «
EkostInd, Tsk Th 4 Jonkoptnkd T. F. L.(1) s6

ksjö,T . (6 Kisa,T . F. « 6
EIIgelbolnI",M - - 8KoIIgsbacka-— T F « 8
sEnköping,M Th »4 Kongelf,M Th «7

s T 0 C K H o L M s Post- Taxa. · samt dagarne då Posten
na härifrsån ang