OCR Output

- ,

Jene Seewele

"· « ( ; "4D«ettci Eis, 1853 , hålles före wäre bei 5855 ifrån Werk-:
och jir i,Sol-Eirkeln.eller-Söndangu¬

dringen det14.:de.s Söndags-VDkastU är II- Dch PM¬

Terminen inträssar den·j25 ·Mars. ; » ¬
" « Det— iasmma arsock Ifram

« HansMaj:tKonung OSCARl-:8Födelse;den4Jüli1«79«9,·det 54

det ;9«

» Deß uppsti«gande på Thronem d. 8 Make. ·1844,s
. KWMUH deU».28- Sept. 1844, . . . .
« « «Hen11es Mai-r Drvttningj JOSEPHINA MAXIML

"· - LlANAxEUGENlAS Födelse, den 14Makt. 1807,

Deß Biläger, den j19 Juni 1823, . .- - .
Kröning,sde1128 se·pt·- 1844- « - . . .
Hennes Majxt Enke-Drottning EUGENIA BRAN¬
HARDMA DESIDEHIAS Fijdekse, den 8 Nov.

1781- so O . O» , - O . «- s O
. Deß Pilägey »den 16 Aug. 1798,- . . .—
Krönung-« den 21 Aug- 1,-829, - . .

« Hans Kongl. Höghet Krot:-Prinsen ech, Hertigen af
Skåne cARLspLUDVIG EUGENBS Födelse,
den Z Maj 1"826,3. . . . » . .« s- «.
Hennes Kongl.· ( pghet Kron-Prinseßan WILHEL¬
MINA«-·FRE" HICA ALEXANDRA ANNA
LOYISAS Födelse, ch 5 Aug. 1828, .
k . Des-( Vilägcjy den 19 Luni 1850, . " .
HansKongL Höghec Art-Weinfa: och Hertigen af
.Ukamd. FRANS GUSTAP OSCARS Fddekse,
bei-I s18 Juni 1827, . «. . » , .
Hckzts KongL Höghet Ars-Prinsen och..sIT«-ertigen af
Ostergöthland USUAR II"Pi·EDlTlC-"I".Finelse- deu¬
231 Jan.«18;29,"« . . . » . . . .
, Hans KongL Höghet sAreriusen och Herrigen af
z. Daiarne NWOIJAUS AUGUSle Födelse- den
-«s"-,-- »M- Aug. 1831, . - . -·

o o ,

O

« . --—---.

det 9
det 46

det 30 ¬

der 9

det 72
der 55

det 24 )

det 27 .

. dce 25
der
der LU¬

der-Fee

Zet 22

. Eis-« Qwarteret.«

3 .

eftermiddagcn, afktkom

Högbet Priuseßan CHARLOWA

Hemer Konnt
" AUGUSTA AMALIA ALBlskp

Wolkij
TIHAS Fedeksydeu 24Apisi1-1830-,, -. . vet 23
Hennes Kongi. Höghet Prinfeßan l«0VlS«A.-108E- ,
p1-11N.-x-EUGENIAS Fskxdcksezdeu 31 ock..1851, det 2

Färmörkclscri .
. »s- -.. --. « , « I n · .hM-I
Dett«I-8s.· merk-Fa tre sortnorkchcr,« nemsltgen two Its-o¬

len och en i Måteem met iixgendera bkie ygs oß wnlig.

. Tecknens bemärkelse:
If Vetydet Skw cch Höqfidsdagar. O Solsn." Iii
let-sanns. h «3-2tx:r:kn5. Y- aniker. ck Mars. J
Beim-T chrcurixgå C« Månems es Nytuänc.
O Försia Qwartcret. O Fullmäne ekle-c dskedan." .
XIV Wädnrm M Orm.

H

Twiiling.- MS Kräften. IV LcjoueL J Inn-eg¬
fråm II Wägen. weg Skorpion Skyttem
R Stekkdockcm H Wattmmmnem «-Fif"i··31mc.

f. m.· fö:«as1riddagm. e. m» ef:c-r1kti7:s«d.s.3en.« kl. klcckmk

Cz Mkånens uppstigande,» F Nebstigaude genom Distr¬

kretsen.- ( HE««Dfiytt11i1-g«till efterföljande oeh )-Ilp-p¬
flyitnings tiU föregående dag. . G.st. Gamla stylew T.
tin113nar, m; minntnx Wild tnånenss Upp- Dch Red¬

gång tillhöra de ist-satte tinumme .föt«m«iddagenseller

dc skå cher cller föee F midd.

Its-« . «
Y« ·
C
P » ,
F e Ä q- zd .
-f»«Pt—--’«« DIE-;¬

s-.

G ,