OCR Output

Tal-etc

kam-nen- deras födelse-år f ’
« — -- pnx wrd-18"2 ärs ·· l
undåkekzxjkjrsårgtiktrågklcåjgdeoch : Iednqkre koolumnenbodlextagrtcåtikk
« sparp owil orlå en be ät «" «
att Ist-äu allmanna Bewcxriugengentledgchkskadb

som under fastställda Fem klaßer ukwisar, i första ko..--«

x
. »F WNV k-kw-MMM

. Föddein- Entwde
l« Wfd 18s0 ä s b4 ' ? W ne- gide Zuede
k- · ,«3—-» r ormm nnderkastade Danfkrist Ue a
- Utskrcsmng till Nationa- ««-" O MAR¬
: mringm « l VTWO Ue ar« nämdeån
s- doågtaärklaßeih Yugliugar af fyllda
Andra kfaßensefteff « « · « 1831 1856
. «. , ylldagtär . - i¬
I gzedje Hasen-, ax dem somfylltLL är äggg IZZZ
—:- Werde klagen, er«ter fyllda 23 är- . 1808 Z
I -Fe1·11te klagen, as 24 ärs ålder · . 1837 1827
f th 1853 åtrs«»början- dä de, fom « 1803
- hora tkllnastwtjegäende årets Fem- «
; åeznklasßz engedtchks fEån Bett-drin¬
; . , »o«rau ras la«erna O «
l ers»soz« ftkklnem Pa san
i Or a aßem YUglingar af 2 o
Andksa klaßeW x « .. Of LZ I III 18532
; Spedxe Maßen-- . . af 22 år 1830 1800
«" chrdeffklaßelh . . . af 23 år 1829 1855
chtc kxaßejlj ; ." . qf 24 år 1808 1854
I Och sa wkdare är efter antrat. « « « 1853

Ettxigt Magd Majets Nådiga Förordning af den sio
sugusti 1819, skola de små Almanachoma hädanefter förfäls
ists häftade och skurue för,4 Sk. B:ko stecken kommandes
den, fom wägar stegra detta Jovis-, eller wid försäljwiugen as
Almanachor ej tillika är försedd med häftade och skimte
föt 4 sk. st., att böta 33 dev 16 Sk. B:ko för hwarje
Häng fådant öfwerträdes ·

Akmanachorf förfäljas:"i Stockholm, åKgl. Boktryckeriet
på Riddarholmen samt i vgl-Sen C- C:e Bokhandel wid St.
Nvgatan oqch i witmteringsbodarneåMalmarne. J Alingsås
bos Skolläsraren öhnkaw Arboga, Rektor Westlund. Arwikckk
Skolläraren Brandt. Borgholm, Handl.-Söderström. Bot-äs¬
Bokh. Besse. Tannen-, Bokh. Wåhlim Carlshamm Bokh.
Camph, Carlskrona- Bakkx Höök. Carlstad, Bokh..Rohloss och
Kjellin. Christianstad, Bokh. Littorin och Centerwallfka Bek¬
handeln. Christinehamm Rädman Ahlbom. Döderhttltswik¬
Postmästaren thtungist. Eksjix Boktr. Nilßon och Bokb. OW¬
Engelholn1, Bokh. Läng. Euköping,Handl.-Lemke. E"skilstuna,
Coll. Schokæ Safndberg. Fahtury Bokh. Pälmachsz Olßon
o. Vom-»m. Geer Boklx Landm. Götheborg, Bokh. Gaumen¬
Bomüee och Philipßom E.8·2al«tm«tad Bokb. Wäßberg.-Hapa¬

randa,.Apoth. dstmam Hed,emora,Apoth.Ruth. Hedemora

och Koberga, Anders Göranßonx Helsingborg, Bosh, Torelx
vch Kjellström. Hernösand, Bokh, Selahn. Hudikswall,·-Bokh.
Huldberg. —-Jönköping, Bosh. Nordströmöc Son. Köping,

« Äs? «
A I