OCR Output

förwarlcfs påchutäljers i,, källar.e!1.-. Häraf tillsijttes 1 fkålpund

till 8 a 10 kcznnor grädda-,T’straxs-t· före tjertmigen. Smösret
erhåller häras en wacker- gyl färg, men ingakunda någon
osiuak. s- — « - - . J

.s-»»Ckftser saltniixgcn arbetas·smör-et«wäl, hwasrefter «d,et·«o«m
sommaren bör Ist-gqu sen kjjllare vr 6 till 8 timmars tid,
men okn wintrensi leldadt Umk- bslott hälften sså länge. Der-f
efter erhåller det den fi-sia·bearbekning«en,- Ich-, i«fakl-.det skall
längretid «förwaras, en« mindre faltnm-g, scisom nyß fade"s,
wen med torer falt. ; Wid, dem-m sistskcs bearbetnikjgbör smöret
wasra fast, och af en wacker klargusl särg,·san·1t«rikt ·«pä«lake,
som fkall sittajutk fmå klara perkor. Af»wen bör det hafwa
en T frisk och angek-!än1«;lukt, samt behaglrgt s«öt fmak.- Ser
det takgigt eller smörngt -ut·, sä« har der blkswit för mycket
arbetadtz ärzderemot laken ex klar-— så har man arbekat det
fsör litczhe JU fastare smöretär Und»er den warma årstidem
desto batrre. Löst smör häller sig itcke länge godt. ¬

Nespackningen iker genast efter sista bearbestningsem Fjers

dinfgen eller byttam hswari det skall förwaras, bör wjara af

bokz ck eller björk (gran och tall duga icke). Kärletbör
ett dygn förxct stå fyldt med satt-takes, htkvarefter det rengöres
och skuras inwändigt med wåstx saht. Sedaijt itxstrps detmed
fini, re·nadt sa««lt, sä att d·et-.bltfwe·r alldeles hwtktmwäridigt,

jxnen Hex tjockare i bstmen än på siyornxd Häreszfter inpackas

szjjöretx försigtigtmen fast, sä att Inga tomrum uppkomma.
Ofwerst göres ytan kullrtg, beströs med något salt,.och be¬
täckes med ev linneduk och ett lock, för att ittestäsnga luft
gch oreulighet. »Derpå·lem»x1as ismöretssatt stå i still 8«da.gak,
tör akt sä—t'taspsig, hzvcirpå man borttager««få.mvckctg.fkullerm
thx lpcket ftillkomlxgr kan päläggas, sedaij man förut ånpo
saltat något på ytan. « · , ·« -¬

Det smör som man ej genast 11edpackar, bör förwarasx «

- « « e« « « tbör
' odskallare. Afwen petopackade ymoxe »
III ?yx1ttaleodgkällare- fom cBockan fikßthalxåögtkgtrtlgeä teyz

« " lätt bilda sigz er ores ;
FUekrmIlIåszg ställas på ett Iord- eller stengolb Utan forxes

, sted underlag affläkten eller bräder. Källaren bör äfwen

MMDJTRFPIZM häraf th kUga stW Ell-er swåra austalter

" " « f « «’ deremot äro

« « br« att here-du« det basta Woerer )
Yxåsäfåth ordn—iug—och den ykterstck tevnltghkeiz allgelägk
ouudgäitgliga wilkor för att lyckas Unfo ttllwer nmgesz H

denna warm .

--— . - a
. . s
»Ja-« .«