OCR Output

IMWM «- . » .

. Om cinörberedning
Smöret äsr ett ämne, på hwars godhet mängifaldiga

dmständighetev inwerka, och som just derföre ganika lätt kan

i beredningen«-mißlyckas och blifwa dä»ligt·.- Någsra anderw¬
telser- om «ivilkdren «»fdr beredandet af ett godtsmörxtorde
derföre befinnas nytttga. De äro härledda nr en mångärig
erfarenhet, cch knnna säledes anses fullt tillförlitliga.

Den föda som korna erhålla, har«stort"i-nflytande pä
snxökets godhet. Det späda gräsbetet i bdrjatt as so-mm"aren,
gnwer wißerligen ett godt smör- men cn lösare beskaffenhet
och mera benäget att härskna, än det som winnes längre fram
på sotnznaren. Juli, Angnsti och September månader, då
gräfet wnnmt nddjg stadga, ochjorna oft"a erhålla bete på
sädesstnbb och klöswertyallay giswa det bästa dch fastaste
fmöret. Omwtntren gtfwer fodringen med hö, halm ochsäd
det bästa smören olxkakcm samt drank och rotfrnktexgifwcx
ett sämxe -11ndr,- som»icke håller fig. Morötterna anses ddck
göra ett nndantasg srån de sistnämda, emedan de giswa ett
ntmärkt godt «fznör. « - » «

» Npist tdda«n, är försigtighetdch fnygghet nnd fielfwa
nnölkinngen as stor» wtgt för erhållandet af godt smijr.-.« De
somnnöka bdra wara föxsedda med ett förkläde as linne,
för att derxned, innan»m1dikningen ster, wäl aftdrka Tons
juswen delken silas r det den får rinna genom en öswer

miölkfån banden linnedn·k, och fkyddas både kör fol och regn, »

emedan de werka att xmölken hastigare snxnaxu z- Samma
skadliga werkan her äfwen den quakpning- för hwclken miet¬
ken wanligen ntsiittes under hembärtnngem men som lätt
kanÄ förekommas,- dels derigenom att mzölksånx göressmalare
npptill än wid bottnen, dels äfwen genom att låta en tunn

strädbricka, af nära famma widd som kärlet- flvta ofwanpå

Ifölkem Efter stntad mjölkning bör mjölken ntan dröjsmäl

sällas ixmjölkbnnkarne, så att den få hastigt sdnz möjligtkan
komma i stillhet. ¬

, Dernäst berdr mycket afmjölk-kärletxs befkassenhet. Bast
är att begagna msjdlkbnnkar af trad el«1«er Iexnsbleckzsp a·s¬
pch stenkärl stås lätt sdnder.. »Amt« midolkckarlen »der-a obe¬
målas in- och«nt:vändigt, hwartgenozn bgde rengoxxngen VE¬
wer lsättare, och syrain hindrasatk Intranga 1«tr»adet, Jn¬
wändigt målas de helst «röda-- (wan«lrgen zned Inomcyz enzedan
detta är en färg på hwilken orenxtghetlatt nzarkes ochsgxedes
kan förekommasz färgen ntwändrgt beror pcz tycke och finak.
Nymåkade mjölbkgjrl fcsi dockex begqgngkzz nnnzn man tned
kallt warten utdragit olxefmakeny For preng bdraxbnnkaijne
Jwara 5 sum höga och dinkring en ·aln »F dramet x. J unn¬
dre koladugårdar kan man begagna smarre bnzn var.

« Oakkadt mjdlken förut blifwit silad, lster nan denzwids
npphällningen i bnnkarne, gå genom enhardnksstkhhwtlken ·

om wintren bör tyara sinare (46 si- 48 rntdr på en qqudrat7
thin) och dm sommaren gröfre (3;3 åoss r;1·t·or). Mjolkjen
hör- nnder den warmaiårstidem ex sta mer »ein 3 t11n1·bogt
i bunken, ntan snarare mindre; men om wmtrenkan den,
ntan «skada stå 5 tnm högt. ksFör öfrtgt skdxa alla bnnkarne
stå pä golftvesh men aldrigpåhyllor eller ofwer hwqrandra.

Mjökxnmmet bör helst wara en källare, för att knnna

wara kyligt om fommasrem och medoingängen på norra ndan.
Det bör icke wara fnktigt, samt pa dstras och»weftra Ldorna
förfedt med luser och sönsterk fin- knnna dptznas wi; att¬
bereda wäderwexking, hwarwid dojck starkt dragbox nndwikas4
Rummet bör wara högt, olfwet af— sten ochzomarkxtgt Lut¬
tande. Alla illaluktande fdremål mäer astagnas ni: nnoikk

rummet ych des granfkap, tv .smdret skadas derak .- —

e III