OCR Output

D

fr-.—s--osks-Mss«Wi-xssisp-sws.--367ond«,st-«« Lsifrwkmz -4«—1«--t.v«.m«, 44sLodjkrsins1sssLi -. »- 0 s » « v « - ) ? » L » ,
z.--.... 37,—-.-.-.—s:——,-59 -.----1.58-. s—————— 45—————-48«—-17L · - A s M « k « « . d « « «
s « För fürska bre"f s«o«m« ej «1vä.g«a öfwer IZ l;o·d« erlägges Lb«e-tal-1ziixg H l.52 — r » . . ar na e r« «
endfast för 1 lddjfnom 2714 lZId för.2 lodfoz f.s«1dv. ·. M d vdThz » « B ck M k « ·- , » - s
EVVEFWUWSM « D VVWECMLUS W hUJV )·. El , ete nar- Aar nader om iå å.. « ·

Pörtor för setr ·e"nkelt br-ef«, hwarmey föxstccs det« som e1 öfmersxchex . « — -. - « « s P st slangre an en dass

T« lod Cölnik wi t ut ör 4 ski—ll.» banco mäk mägxängdem frän af- " «. » . Utt YAN U A R I »- · ¬
VI suggorten t«i"ll dgs Poszontor i Not-We till hwilketzbrefzvetfär TWIFTLIVPMS d.« 29 HFPDITFZTPCÆ s 8 Sodcktklch " . sps1s4
« itdrießerady ei— utgök mer- än"20. mil, m«e«tjc S skillqhancoch wägszk szkgsio « . 8 Jokzkopmgsk HWemdazmsk » 22
längden öfwerstigerpszoxmii. U » . . « « »- « j,. Horashs » « » 16 Knadask » .· « 21VzenefskwrgOe . H
«. «« «För bref utöfwer 34 lod Cölmsk wigt ökgsxspporxot sgxxmdgkj « erdgzrdiStröm 8 LommwydMS z 23 Westerwisz d 9
III-Hör W öwa ZW» Vch W «» spd VEWHM Wiss-O-. k- vrjstianstadsss ; 22822ckse1esss.. . .- 813 Westeråsss .9 «
·"«« — « « « «- « VI « —" Z» «""«1 » « H; hrrstinehaMM 13Mariestads7k .· .. 29 WinImesrbykshe . . åg z;
·- -, - . . Js¬

Vs Verfka «,.«-. . ’8-1Ned.Kalix—K.st.-h ZÅIUZR . »

Dutwqd I» Ahre 9 NoraY «.4 . , ; 1 « Äsele Kykkoplatsäs 8 '
EVEN-EIN «- 15 NhrkköpitM 28 OfwerKalixKstshs

.«Fahlkopmg . . 9 PhiljpstaM . «·» s 8 sprewa H . Lo¬

- 7 Skösdc . . s. u23 Ostersusz sp?

M

—- i«-» «—- s— 21 — —— — .

d. f. w. för hwaxje öfwesrfkjutgndg halft lod I-, Eiporsposps föxhömmgz
skeswexiknsgxeus kirk Hex-« fis-sey ;Nyss-Ikszndix-veh Fi.i:-1-a:i.d ;—

- ««(afgäzng"sdgagar«szh» vch erdxh ·· « .
Brefwen kunnct fändys pä fölsande 3:ne sättjnemln no glldeljez ' FunäsdaleuM s.

. . . . « . . « 2 13
dbetaldte 2:o betaldte till gränsen cmed ay,t«ec·kmngesn:«fFFankp - se e-« Yo » »- · 37 esz »- F 2
Gränfejks »-ä 10 SkilL förvtt lod och 5 Skulmgs förhdmmsg fka ;Heltzesta«d«i Nuß gggggecfmnx - MOstthMmat . Ä
hwarje öfwerskjutande halft lod, samt-Im Fbetaldte helnctzägeiktiu - Län -- 9 » . -¬
destinnrionswrteu (med anteckningen·:« »Er-a nkco-")«å 29 Skcsllx for-I F . »s. its F E B R Ü ÄR I

r « «- I -, .

lod och -10 sSkillis förhöjning för hgvarje öfxverikijutande halft lod.

.- MEDIUM i afseende ä Nejkhmsnjdndei.kade Pfefs afsclndmide
msed postårny spoch utxuggnde pä «pz)i·t,konto«zren«,-börtakctagaanhemtas
ef KongL :Maj:ts-Nädiga Förordning den 16 Fehkuzxrc .1.«.849 ochzKongu

« MERMISIk — 10 JvckmorPh .-- - 17 Skezmingex Cis¬

xhvgah .de116Hosiva-s. . HSW » « «k»
szTszsrwidgjaurs (3K—dng«elf..- ; s 20 Strengnäs Sam¬

OfwekzzppstkxDirektörs Emdexkkiskxkgkrelse den 2 Mars famma ar. FRADTSNHMWT ZEITFZZHZWZ . ZÅJ Skktlgkky s. .j IF
. Ä Stockhplms postkonkhr«j«e«tno«tst«cjgasf, tued sundsjanxag gis-De «uti »j- - « lst N « — m a,shk)«l«118- .»« . .- v »s- Sgther».·« ; ; «.«sz
- « — « . « « d« ssk d -«d« b· - Ah EI- · . - - isu vthg . -. 20 oderkopmg .- 30
.; noteme unde: posttgxan yppragne fall, »«e««te ommen eta e« »«.xef13)7n Efw 6 K» » M « « A «
iju ki. 6«"e. mkmot faststxäudnfgify samt tin kl. 7 e.»n·1j. »Mot« tät-- UV .·» . .· «k11dgvherg . «. 3 So-l-twttvborg««(f·pr5
j; ikild skäligwedergälming tjllExpeditionshafwanden;orekzommenderade « TGIMIIU sbw . 13 Lmkppkyg » ..-« 6 sta dagen hast¬
FH int-ikes«bref, äfwensom de tiu Norrige, Vyklckyd-·pch-«Ftsnlcmd adreßsk EBka . . .—— ZNorrtelIeYsp . 17 ·. mqunadJ -. Z«
rade,«z Ptisu -«»kt.- 7 e; m» famtbpefwein ttllsofrxge steck-e-s--.ocxer7 Tis- Hamqu » , s Rounebtzs « . 6 Thorshälla . . z
J " « » · W " -· « « bit-— . . . «.. CSJStgtxmash . .-« 222 Ulrickhamns , 20
xt ; l — « E ,

.-— —. —s.-. .?.:-; -:---.. « .. - — « « » »J» · sp» —