OCR Output

De större Planetemas Gång och Lysande
År 1852 .

Usanus wistas under hela året bland Wädurens stier¬
nor, samt III· i sddeI middagen den 24 April och midnatten
den 29 October. —
, satuinus uppehåller sig äfwenledes under hela III-et
bland Wädurens stiernor, och III« i föder Iniddagen den «)7-¬
April samt midnatten den 6 November.

J apum-, sonI under största delen af året IIppehållte sigz

bland Wagens stiernor, inträder mot arets flIIt iSkorvions
stiernbildz han III« i söder midnatten den 8 Maj och mIdda¬

H geII den 26 November.

Mars, soIn wid årets böIjan uppehiilleI fig bland dKrIIf¬
taIIs stIeInor, återwänder för kort tid till TwilliIIgarFes och

I

genomwandrar sedam i oafbrnten fölid, KIIIftaIIH- Leionets,f E

JnngIrIIns, WägeIIs, Skorpions och SkIItteIIIj stIerIIbIIFeh .

Han IIr i föder Inidnatten den «)4 Janung.

Vergus, som under IIIets förrci hIIlft är· aftonstierna,»
21 Juli Inorgonsjernaz hon lIIser klarast

Blifwerw efter den
den I Juni ach 10 September.

Mexcmxus III längst Ivestee från Solen den 09 Januari-.

27 Mai och 19 Sept» sann längst öster den 9 April-«¬
Ang. och «?« DeIember

s T II G k II o I; III s Poss- THE-Ia: samt dagarue ds Posten-T

na hIIrifrån afgI«I’.

—-«-.«-——

VII-III
ZlingsaO M. T. Th. F -7Fahlnn, M Th Hex-IV osköf
Aehng M. Th. 5Falkenberg, T F. s¬
«I«wika, M. MAY 7Fahlköping, M-. Ti) 7·.
BERLIN Tthz 6Gagnef M " II
, 5 , O.
Bjästa, T. F. sGesie i ela Eiter-T F« m 5
B a , IIIIIIIareII, M. ()

o näs, T. F. 6GIeIIIIII, T F. L( 16
ForgholmT «x. TF. » : Z GrißIehamn. T. MF.(, «5,

s ora M. T »Th« F- , IGIIZIhpIIeheD-M Th. Iz- X
,Borholm, . F. s- 6 G ysinge, T F. 5l
Bedinin · .F.« » 8Göthebvkg, M. T.- "Th.« F." 7.
Ealfmar, T. F 7 HalnIstad- T- F. « -8¬
Carlsbprg,M . Th. z6HIIparcIIIdII, T. F-. . U
Carlghamn, T. F. 8Hedemora, M. -Th.· F. (2) 5"·
CarlskroIIa, T.. F. - 8Helsingborg, T.-F. LL («’-) s¬
Carlstad, M. Th » sp6HernöI and, T. F. -" f -7
ChrIstIaIIstad- F. TO 8Hjo- M Th 6
Christinehamn« M. Tka 6HIIdTIkIZwIIll, Ts F.-« H
Cimbritshamnx T. F. 8 unverkeme T F; « « · ««7···«
, DalaröszSqun.,, T« -..(·-43 szHDrb v- TXLF ""j -8;.7
; — WIIItern, F (4 «
Doderhnltst T F ) II? Izzåkögklgs T F L U « g«
. Ekokfnnd, M. Th. i it KongsbackaJ T. F Ell87
Ekfjö, T. FT - 6 Kot-male . Th Y 7«
EngelhokaF .F. « 8Köping- M..-«Th. -« 5«"
zIIköpinOM . TkI » isLaholnh T. FIY » « 87
fkilstUIIg-M . T. The F. 5 LIIIIdskroIIII, T.- Fx «"T»8«-·

sen