OCR Output

vT:sti:iigt Kogegi. Mai-es Nådiga Fdrordning as«.den m
« , » i.1819", fkola de fmäAlmanachoma.-hädanefterHör-fäl¬
««",-bäftade och sturne för 4 Sk. BED stpcketk .kpn3mandes«
"Y-««-sojn wägasr stegra detta präs, ellcx« xkid fdrsälmmgen as
Yanccchor ej tillika är förscddImed-Hhaftade och Pieris-,
«"- tka st., att böta 33 Führ 16 Sk. Bxko för hwarze
« fädagröfwertreidez —

»« » I Tab-El- - - «
spjkom undey faststijllda Fem Klaßer Ein-Harz iförsta ko¬
iumnen, der-as .ti·)«pe·lse:.är, fom wid jststärs bsrjan äroI —¬

-underk-aftade usstrxfximg och i fednare kommnen det Mal-L «

med hnkars utgång de sit-o owixkorlkgen berätticzadex T¬
attgfrån Arzt-einm- Bewäringeu entxedigakiy

M

»d- 1

»iij » , EITHER-: f-·
. « « IIoFdFuYIMVTWÄ I
szId 1848 års bät-kam - unbewka dazzkkrist CLASSE at -I

jiszgkkmauachok ssrsäljas: i SIEBle äsKMsIs WI- «

.. » ga- Vokb. Delphin; Arwika, smådlx Faustelizöclgx
« . . , . - « , s. «" öder Eis-TU. "or s an . m .
YUIDIIA kkIßsUz cfter fyllda 21 är . «1826 VII-« ««« 7""H·- Ehe-Mk Zugs-Er gårlshamn SIDUEIareIrWideem
ZEIT-Ue klaßew af demsomfplltæ är 1825 ist-o- « M·s«s- VII« «" s« « K HE- «1«t d Vsh Rbhlojfs
errde Hasen, efkez spllda 23 z» 1824 .. 1849 lskronph Boka Hamkyaxstramt . ar i a , m . » ..
FCEME klagen- af Texer älder . 1823 I 1848 '·" IF Brukspatr. Vorgstromx Christiansad «Bokh. Fest-arm
th LFHCJ stsspbörjam då de,»sgm , .; istszjjkhqsmm Rädman Ahlbom.,-Eksjö", Boser Nklßon och
PFIchEåII ITZIFFFZFFFFIIIIIFIIZHIIIIITJ . Haid- Enkispiug, Handl- Lsmkss GEMEIN- VIII¬
« ringetI-,förc·indras klaßegnä XII ag. Sandberg pch Bosh. JEESO BETYUJIYPIIVFFBZVJ ¬
z: Tom följen , . - i ·;,»Okßou ychBomam e e, o . anmu. » o» ve· o - »
« Förstu klagen, «-»Ynglingar af Losär 1828 k 1853 » - Ists-ftp Gumpert och Bonnikix .Halmstad- Bde Johanßon
Andtza klaßen, . «. af.21 år 1827 1852 W « rmda Bokb Thkngwalls HEDEIIIW Vch KobergO
Tredxe klaßeth . «a 22 är «1826 «181- s I T » . - z - ll Hex-nö¬
« - s »- « J! -.:: Ast-ers Gora·m;on. PelsmgborH BGB Tore- «. .
errde kkaßem . . a 23 år 1825 1350 . · « . «
: Femxe kxaßen, « » afsp24 zrj 1824 1849 ;H.»·J-k,, Mag. Haß. His, Stadsfifkalen StenbeigspHinJkkA
. I I - sek- Handl.s Åström och BVÆ -Hukdberg. spukt-prag¬
«sokb."Nordstrsm och Bosh. Rosmng Käsme Bosh.

. . .. .- "« ·.· « · Delikt-n Fi- 080 VOFHUM
IJe Ut rtnm th a· - -«- ; l Ude- -1 Pås MVIWVIMIII sant I. -- . .¬
Fiugensk f g I N NMAI Bcwa · II m. Fämdeäk wid «St.«-Nt,xgatan och r mukzktermgsbydameåMalmarna
wwtfqW

FIrsta tklaßem Ynglingar cif fpxcda «

sä widare är efer abnaxk

t- :