OCR Output

Sei III-Et- ,
twenne strök, hwerpä man genast mältar med en
etr eugekäget act de wid
ter hwarandra, pä det
innen hon— ckter tillpackaszaf mästen.

» » » · the wält..
sanmgen nödkge operattoner följsa fnart efis

Antean Sie det angeläget att

Mut-Geg- -fke.r i.lugnt och terrt Wider-, samt-as en skieislig tfäningst
« Dis linet

man, på der att fröet mätte blifwa iemnt
biifwit omkring s« tnm högt, rensas det första gckngen, och 14 hager¬
derefter, wid 6 tums höjd,»för andre Fängen, emsck hehöfwes. De
Zenfclxnde böra ges utan ikoty hwarigenont deras tremp mindre En¬
ar met. «- - . «

» ärefter lennms linet orördt, till Peß tiden för deßnpptagande
euer sä« kallade ryfkning inträffatn Ae man myeket
act erhcfxla lin af« ytteesta«sin»hett, sä rykkas detfammta

fördelezdt.

sii snart Mom¬

ningen är förbi«, men man nppossrat dxi fröet, och den-en föexusi est-sä- ¬
fa undlentag letee Einer-stä, tin —

stor, att» man isfjelfwe Belgien med
deß feöet blifwit moget. Härmed förstäs Hake, att fröet i"kno·ppar-¬
ne Gall allen-Tut wen-a beant, ty littet ckr dä öfwermoget och der
förlorar beide i godhet och m.tingd, der sednare hntfwudsakiigentdeest
-gen»vm att weben f stielkatne blifwer alltför fast och hård, hwarige-..
nom störte affall uppstckt wid brytningetyech linet, sommnnsägey
"bryte.r bert sigJ Dä nngefäe en teedjedel of frtöet fätt en.
brnnaktig festg, och ftö-kno«p-nctrne.en miß fast-yet samtsielfwa stam¬

mens sgröna färg gcktt öfwer tin, etr mera i galt disagande, genomkkinkigt
utseende, sä är rätta tidpunkten inne-fee linets ryskning. beand

fär does littet allsrcke denken-sites och genomfkinlighetz man rätter

sig dck endast efter knoppatnzes och fröets utseenpe. « «

sQ. Upptngnnde IF föeweteings ,
Till linets upptagande wckljet man en regnfri och klar dag, ech

hör-far- icke förrcfn daggen förfwnjniie. Nenn uppryeker det med röt¬

terna och afskakar forden, samt tiuser wid uppdragandet af hwarje
lock, att den Feigges ytteisst jene-»t, fortfarande tiu deß man fcktt en
.liten knippa euer tät-five af wid paß en arme riet-steh hwilken då
embindes nckra rotändan, wankigen med ert af fieifwe linet gjordt band.
Wie supptnsningenbör äfwen en stecke-eins af Einer ste, så ett det

Eiter senkt-gen tnykms ctnet med weitesten-has i
’ täet

jerden ex mätte hinna föt myctet uttorkkas ·

netgelägen om ¬

Jsckleh fästad

u ättes linet tilltorkning obnndeyj 4. tkll s hegen-,
· Fftzgllzeth Zäges zi störte bundtar oeh upplägges ltksont en wed¬
"«, atttytterligare torka. Der fwenkka sättet att gennst pundtt
pö fstctnger tin torkning .npphänge»lcnet, är »genan godt, blett
« bundtarne göras fis-r stora, ty Werkende lett ta·ga hetta :
,· - - en af bundten. Sedan linet well tot-Ent,R inferes det kladanoch
»F- der ligga till wintren, dä fröet urteöjkas pckdFt sätt, att lmet
jktskedes tunnt pä ett log-golf, oeh sing eIZer trofkaz med en sing
T«thsdk!nbba eller klotå af 12stums Inngw s5 tums btjedc och 4 ·tum·«
» . wid ett längr, kroggt ikgh isom Flehdgggkthxggerget
den. ,Dettas sätt har 'rete e kam » »· .

äxsgsartepningem fom fkadar litter. Efter stated ttötkmng bmdes

,- Esset ater i bundtar af 6 tikl 8 tums vdicnneter men i hwilka entha¬

-- S hät- iv landet del-s Etwas, dels uppbrinnetx

ecy spetsar läggczs emot War-andren ffi att·bundeen, sont bindes

Dementötta linet, föeenad med mänga fmärigheter. Uppskjutes röt¬

singen tin äret derpå, sF WWEH ej allewst den fördeh fm kumm

fegagna den warum ärstidem ch luft vch warten äro bäst tienliga

, . , - L «
H- dekma «f5kkcckming, utan det rette Imet teekat heftigem vch DOS

jekefter följande brytning och rengöting, kan ike ntan begagnande

T; sf de eldfarliga pörten eller badstugor,genmn hwiika ärligen en mängd

Wär swenske mid¬

Marttvrka, fä oläglig den annats ofta est-, sbereder -det förträsslß

" tillfälle för linets torkning ech sbeeedninxk man de olägenhetetz
gedensnn brukliga eldtorkningen medför. - ,
i : .

tsnnfetstfrtn da " tin-ges och teggettnkrnsltä WVW N

. · « « ' " « -- - ««ek förwaras lit»
. 2 ställen, bin- 1emntjock thada äztche »F detta fkt

»T« t- « " « 'l«ande Zwets- sommar, da retmng wet·kstckläes. »

-? « Yrsgkrkhwarför man böt ökweixczkiwa den gnmla sedenäatt rot: sz
bot Tsamma höst sont der blifth fkordgdy er den, ntt d Zeno

: jen fena ätstiden warmer och lusten forlorat sin mäemw bissiger
Hstningen beide längsam och ofäker, samt torknmgen, sätdeles af et