OCR Output

- -—--Vm gis-Missg¬

Afwen xden mindre landrbrukaren ge

)

cfnnewckfnczder ech. lingarm

alltfd i tsltfälle are sjelf sum-a odxa der Ein hats dehdfmer, od) genom¬

dcß rengöyande, hckcktiiig, spsnkxsttg«ock)»tväfzxiitg syßekfckkta siirwbarn
och sitt Aktenstezfoxsh under en Keska des-de armar som pck sommaren
Miit-Judas nnd landtbrukey ekjest skuxle ward syßwlösm Men för

att- fä wacker wäfkjmd fordras wackert gdrm och detta kqn ej bere- ¬

das man af godt Izu-. Kunspr om seiner att zchf tiu wckga, för an
ethsm derm, ckr säledes första willkoret för framgången cif detma
has-Isid, ihm-Iris stom wiczt man alltmera bökjati an infe. Men der
»Er ej ndg att en äkidatmkisensig odlikzg gifwer godk lin, den gifwer
ockch dekta Lin för härtre köp, äu der döliga. Någrcx anderes-¬
telser iom Istkets usna odking tot-de derföre bei-Ege: af säumt-ihnen
mocpagas. - - . . ¬

t. Joedens bexedniseg osHsfåefrusted

Fsr att med framgång odla lin, fordras en rik och diUp," wen
ieke styf for-»d. Demut rikeddm san ej
dellmrt föi Miet- som ej tkifwes immödning och
den mängd ogräs, som af gödniexgen framlockäs. ,
gen-Im förutgäeude gödning rik, så gagkzar det, att kört före Uns-T¬
akt-gen gödalmed asia, kqusow gödsekwatten euer txt-in iu. m., herü¬
ka werkashastigare Im den wanliga cadugärdss
der land der linet odtas med största omforg, anses haftzan för den
Msta förfrtxst lför lin, derkiäst ktöswer och gräslinda, derefter fölier
bwete Hoch-täg, sämre anses rotfrukter och sämst af auc, korn.
Skall linet scfs pä nybruten gräsliuda, sä Ride den-tm ej wag-a
Yoßlupenseller beswärad qf sym. Västa beredningenxför tin fu«-an
Its hafra öret föxfut, med stark gödn·ing, Sedan hafran mognatupm
plöjes lot-den omhösien ganfka djupt., och lemnas sck öfwer-wiuter«n.
Skall nägon ytterligare gödning «ske, med scfdana ämnecy som ofwau
anfördes, hör den merkställas tidigt pä tvåtse1k,«och endast nedmyllas
med bit-Darf euer darf» Kot-r fdre Jesuingen darin-as och wältas
ökern,..on·i sä--ferfordras set-a gängetj sö etc forden M sum MS

deßutpm Ader- af

Enef de wigtigaste huszlöjdexspi Skversge Er berednfngen as

beredas genom gödslsng owe- ¬

Meu cTr Eva-den j

pillningem JBelgien, -.

s Este fom aus-es wara dekr. IRS MERMITHE fäkmste HYWCMÆD
stkspm an fröets kamer Ist-o Of M IFUWLMMFFMEDIUM-!
I sö da deßa käntkerecken fäges förfwkkkkm SJM Mkspaf als somit-S M

"- III-m ort,.hwareftep fröet its-e mera gifwer fö; godc Un, somx how-m

« . « · · kkighei
net-— m perweriserad. Her ivxden titzräeklgg fu »¬
f· ftseks eignde sä« kandet getrost Ytscktz,— mexx c- nkotsaktsall af¬
-««" « ssYYkegm Art vereinet- ssi likJ pa Fraildeles uttorkad Jord, c
« « »F rameida regn är Ecke ra zgtz . , « . »
-zxngzygodpiinx särdeles fu«-den som bleth brätzd, lyckas kknet
«etA wäl, ifalifjdrdeu är god. Der på denan odmde lmet

s« er man ej behöfwa kensa Finder Jäger-.
Z - - s; Wes-Les , Ä R l«
« Ä H tfädes km iga- m¬

Oer är a or wigt att skassa siggothtz »
tmses bäftk «stDct bißehäller sig godtzt Izcsgst s ör,hwc3»1efter täten
Tie fkcsffa sitzff ny«:t tust-We Som ngcwjroee Er dyrt, gvr man ciji
« ärligen kspa en mindre qvautitet,· for, act deraf uxzpdraggjew

i End-ca äksei är fröet bäst«, och gtfwer ext sitmkze Hi äu fouer
aget. Der lin, af hwilkec mais will«tagk: uzsäde, bpr scxs tuzmady
I- dee fom odlas för tägaus FULL merd tal act ugga sc Z ar men

jagte zk osäsektz Hek) det Er sen allmän tro, act ert- ärs läggnmg

Dkdättrar det. Godf fris bdr wara Eint-drum all Ergetz; insoka
III anfer man· ligkfriset beisraswaea ian.gt,s meu detta kirrtko PHO¬
is oriktig äsigy ty i- Bekgjen wäkderas des korta freier h-HH«;, Hex-IN
sinkdereinot ford"rar, är act fxöet framrör asllt Katz Frade u ff
F Ikd den lilla krok i speisen- Sf Innere fäng än den ofuga e en a

ZY III-grins- renseeåegg seh wegksdgs ch M
. ds-. · « rds «in«wir( ä ofwavnämde stxr wssl ere »o »T;
MFZFTFFDJVWUTJ FZLV ex fö«r"fröFts«grvmngstixlräcklig-szkckgszkkt
Sretagessäningem Dis matt tcke fax lmet nzed kztsztzdfakltxzeatk
ejde pä winkt-MAX asser i hwiikepfaii der byr Las mager using-Erz
tkför man omkksng trefjerdedels tcll-1.kap»peijö pa ett fapplan’ , r fä»
242132 kappak på ttimclatkdeh Man Isr sa mycfec angekagnkkrcäczx m
ägorlutida ejockt, fom.etritätt ·lm beim-e qwcsfwer dgräfktäsa l« »
Gesetz .-Sådemt tin som man wxu haquafyttersta sinhet,f . my