OCR Output

«J""jA""«-- .» . .»-Y;
- « « t — « . E« . sz . - ' h ,
« sings- Majees Nådiger Kungoeexfy » kkzz
« de lsptzæscriktionsxid för. emottagaude iKronans Ypbörp

sps - sechmkens urelöpande transport-sedlar«samt sedzxar z . ,

Förtechning pck de marknäderk som hällas i Norskd
tcll Swerige gränfande osrters är 1848. « — ¬

PETRENZ LIULUZ Praåstegfeld . . .— . . d. 17 Jan. e och 2 Rxdr å ofärgadt papperz « k
ceamereer inse·-..-..«-... , : « .« - - - - »
Christiania ,. . . g. . « . « , « Z» If schon Gifwen Stockhoimsslott d. sc Nov. sog-M sz
Drkxmmen . . .- . . -. . . -. d. son» « : Pf SIEBEL-GEWAN, mepGndsRåquwes
sSkckn . » .« .- . .·. . , . ,·.» . .. d. 29 szw . , AND-END Götkses och Weesdezs Kpmkngp g
Boßekvp t·Alten-Talvigs Præstegjeld . . . . d. 6 Mars e- weterslign att Wi,. i- öfwerensstämmexiemed Rckxts s¬
GUIUdset t-Elv.erums. -d:o- . . .- . d. 7 D:o -fsrsamlade Ständerä hosOß anmälzdabegxut ockzcnktgx - :
Lemnger . . . . .. . . . . .. . . . d. .7z-D:o- as tixzikxx gjosxda tinderdöiniga anhållaz1,» wekat harmedt Es¬
Koygsberg» .- . . . . " .· ». . . . . . dxs ,7 Dzo ..x: stadga och kungdra,att.Bankens.t-ran och med. 1777 Z s
Sktpotten t»,Lvngens «Prazste»gteld .« . . . . d. 16 D:o , börjcm tiU och web den 31 Mars 1836 utgxfne samt å s¬
SlelpusssledmgsbergtsRodo d:o. .x . -. . ., d. 27 Juni Säcki- ellcx Banki) lydande transport-sedlar- äfwgnsom des « ¬
TTEUVVICEU —.-« - —- —- « s « — — « dd 21 Dto Izu och med 1777 års hörjan till vch med IHIL arg ilut a. .
Mornlekzrngskzer» : Alstahoug Præstegield . . d. 4 Juli « III-geb 2 Riksdalexö på Mbe Mad- famt frcm vch NO IV
Mer « BEVIVUV dJV · E « - « ? « s DE « DTO TEÜHISÄLZUDch med «5836 års stut likaledestå 3 ochs 2 Rcksch
«Næko.bjerSe-t.k NXW VTV « s - s « s« d— IS. va - skier påenkla blad tillwerkade sedEar af ofcirgadkpappep ZEIT ,
CHWWJWUDY H . ;. . ·. .- -. - .- . d..»29 AMI. . III-D kmotta as i upbörden af allmänna niedel längre an »txll
Le:.rdalsyren·t. Lejrdals szæstegield . « . . d. 26.Sept. i »Ich med Fr"1848;· bärande denna NådingUNSMILE IJMUst
VERMES-MEka PGLAF-US dw «" » . « d... 3 Oct.if ; -Mnmx gguger hwarje är under dest fastställda p.ræscrkxztwn5¬
YtæletyxxOverhaldens dto . . .- .··- . ,. d. Ion - " M fkåu jpkedikstoxqme upläfas, äwenfom den-Tenlxgt ZU

T- MVZÜEMM « « · —- »O ss s « - « DOTVÄZ DTO JL sebdelad särskilsd Nädig befallning- . ommex attgenomWar ,

. Christiansandy . .. . «. .- . . . .— «d. 10 Dw —Petenskaps-Academies .försørg -införag un de synå Alma¬
SFIBDWI ! LPUSMS Pkæstegleld · « — « s Es IZNVVO T T" — Scmälda sedxars semottagande i upbörsden skall Dapher sen-IV
Boßekdpt Alten-Talvcgs «d«:b" ; . -. . . . v. 27·. o s z» j»,-Almanachome «er Heu 1841 Vch 1848. Dei glle, sym
»Carlshotten z Varangerhnnden : Vadsö Pre- · Mrzzr, zim zw» Stockhokmz Sspxt denngpvkmvkk FM

' steinele ttll den tid i stated-as November- - · « sog-IF « ,
«- e»llsr- : December månad, somaf fogden är- T - - , · " CARL . - - « « » « .
-ligen-besta«mmeg. " » » .. - - (L- S-) — . » .
Levanger . . . . . . . . . . , , . d, 8 Dek. « - - - J. » Wiesen«-»