OCR Output

-«W —«-—
i

Si.

Underractelser utur Konst. Post-Ordningqrne:

t) Angelägne Bref far man in specie rekommenderade, oeh er¬
dälles genast qvitteniä

2) Sådane Btef urgifwas ej utan mot qvittens, och till sagen
okänd utan vorgen.

s) Mir nägon i rekommenderadt Bref afsänder penningar,bdr
hatt pä alla de fedlar, som ihnehafwa Z R: des wckrde och der-miss¬
wer, kunna uppgifwa krummer och darum, da han wid förefallen
olyckshändelse om ersättning för de fötkomne sedlarne anhäller.

4) Den, som utfordrar aimans Btef, uppbryter och derutur
penningar euer penninge-märde tagen strassas entigtKongx. Maj: ts
Nadiga Fördrdning af den 2I Mars 1835.

s) Den, fom utikckr namn pä Post-Ehartorne, strajfas allware
samligen, och den som en sadan wanartig upptckckey far 20 Daler
silfwermynt till wedergällning.

e) Fdr Bref, hwilka i wigt uppgö till Ett och Etx fjerdedels
Lod, erlägges bekamng endast för Ett de, samt fdr dem af Twå
och Ert fjerdedels Lod, likaledes endast för Tmä Lod, och sa widare
i famma förhälland e.

7) Enligt Konst. Maj: ts Nådiga Förordning af den 14 Otto-— ..

der 1785, modereras Postporw sa, act m Bres, som wäger ifrön
d till 12 Lod, inclusive afgår fdr 8 Lo d.

1 bref ifrän 13 till Id,för 91od.1 bref ifrän se till 36,för 14 led. .
1 —- — —- nein 20,—1olod. — -.- — 37 kill 40,-- Islod

I ——-21till 24,—.111od. 1 --.·-—---- eitill 44,-.-Iolod.
1 —- --— -.—.- 25till 28,.--12lod.1 —- -- —- estiu 48, s-. ulod.
1 —- -- —.- 29till 32,-—1-.3!od

Ä Stockholm-s post- kontor emottagas de rekommenderade beef
som skola ang med Das-dass- och Lördagspdsterne till kl. s-, de
orekommenderade till kl. d e. m. Deremot fa de bref som stota
, afgå öfrige dagar i weckan inlemnas: de rekommenderade till kl.

o e. m. mot fastställd afgift, samt tin kl. 7 e. m. motsärsiclt,skc71tg » ¬

« wedergällning tiu expeditions afwauden; andra inrikes bref till

kl. 7 e. m; och atrikes bref ti kl. 9 e. m. Bref kill Deilarö böra ,
cikwäh ä de dagar posten dit afgar, ward inkemnadeixman kl. le. m. "

Semida inlemnade bref qwarligga till pöfötjande postdM

h- «k... J- «L—--.. ’:...,.,·,· » ,

n8
9
-2
9
G
9
5
4
8

28

4

edgärd c Strdm2 4
Thrjstianstads . 4
e

8
4

UtiFEBRUARI. .
ZLinkdping . s¬

« NorrkdpijngP 19
. ,14

.- lj
26
25

Lindesbergk
B

- JÅtsT Marknaderg

( « Betecknar Marknader, sdm pästä längre äu en dag.

Utt JANUARL

HudikswccllM . u
sönkdpitth . 13
Wut-narde . « 25

Hellestad : Link. L. 11 i

258ycksele’«" . , 13
Mariestad-«. .
Ned KalixK. st «- 4

Philipstadk4 « 8
Sköfde s. . 25
Soklefteäss . 25

Södertesje«.

SöderhamM .- 18

. ts¬

Wemdalens «,. 19
Wen-ersbot-gM , 13
Westerwik-«·. . u
WesteråsM . n
EBWimmerbÆ . IS
Åm måx 191

Åsele KtjrkmelatsYDe 4¬

öswerKalix K END-n

rebro . . 19
liersund«. . n

Oth(:cnm-kcu:M . 20

ZimedemdraM . .

Io— O O O o « «»4·

owns . . « » derrtelxem .«. 17

o’ockmock-«· - 16 NOIMEBP . . 8 »¬

IL « « ,¬

Kongelf . .18S,csla . ..15

Kongsbackash . 23 SigtunaM . . es«

schong . . 29 Sizilien-adM . «. 29

Lidköpingk .- . 18 Skara . . . Is.
. . 1 Skeuninge . . 16