OCR Output

berg, LTO .FO

Eis M. Th.
Mathem M. Th: .
Ward-Lin,f F.
Wenersborg, M. Th;
Wernanko- TO PFOW Li¬
Westerwtk, T. F¬
Westerås, M. Th.
Wpriöy To FO Los
Müh M. Th. «

Wimmerbp,»T.» F. « «

isbp, To F¬

, Bref till Norrkge kunna afsckndas öftres Ström
öfter-fund eller Haparanda, alle efter Z de

ZYstady TO Oe Ists-so
TM- T« F« s E
cZYtnålb Mo THE
spsYnäseh »T. F.
Atorp- «M0 Tod

Äg, ,T·.;’F. .
5Hdeshög, T. O..F; L«
7Hrebro, M. Th. «
sprexzrundtf T. - F¬
eHsjerfunTy T F.
2«-H::hammar, T. F.

!

stud- Carlstad,
samma keck-tade» Adre߬

Orten-, vch uppbckres för hwarje Lod Io SM.

Brefstill Ryßland och Finland afgö öfwer Grsßlehamn eller
Hapmsanda, och kunna efter afsändarens önskan ikickas antingen be¬
taldte eller pbetaldte hexa wägeii till desisnatiouswrtem etler ock bei¬
taldtö-.eitdast ritt gränsenz böraude affäudare erläggm för bref hcm

will. bestalas hela wägen, dä brefwets wigt ei öfwerstiger 1« lod 20 sk¬

B:co, och för tyngre bref med 10 si-. förhöining för hwarie öfwew

zfjukande halft lod, samt för. bref, som önfkas betakdxe blott ticl grim¬

sen,-dä" brefwet i wigr uppgör titl. högst 1 lod, 10 sk. och derefter
used s ff. förhöjning för hwarje öfwerskjutatch halft Lod. ¬

s

Frän Ryßland och Finland hirkommande bref, som äro heltoch

hälxet obetaldte eller blot:«till grcknsen betaldte, lösas afemdttagarne«

wed enahanda portobelopp o"ch efter lika grundex som gälla för här¬
ifrän till sammcz lcknder afxzäende bref. , » ¬
Bref till och ifrön Qannemark betalas med 12, sk. loder.

( Snckllpo«ften«afgär frckn Stockholm tillYstsd samt Magn¬

liggande ppstkonter hwarje Tisdag och Frei-ag¬

. -·-——- ’ — -d·’·--——- »s--- HL