OCR Output

,

" c

- De Hfiörtespplanetemäs Gang vch Lysakch

Dir 1848.-« s

, Uranus N«fc)rtf»ar under hela äret att wästås i Fifkarnes

stjeirnxbildz hcm är i födcr middazgen den 8 April och midnati

tlen den 13 October.

Haku-sum uppehåller sig hela äret blafkd Wattttmannens -·

äfexrnorz han- är i söder middagen den-s Mars," och midnat¬
ten· den 14 Sept. - . - - .

- Jupiter wisias under fötra hälften af äket ibländ Tit-il- fs

Enge-wes stierijidrz och Ikndes deß sednare bis-ist blany Kräf¬
tansz han ·är t. sdder mcdnatten den 6sJan.., och mtddagen
den 24 Juli. s -— « —¬

, Mars genomwandrar i oakbruten följd Wädurens, Ofreng,
—Twillingarnes, Kräftans, Lezoneks, Jungfkuns och Wägens
Eicrnbildew samt befinner sig wtd årets stut i«Skorpions.

« Han är i stöder middagen den 16 Octobcr., ¬

Venus är fxåkt ärets börjän ntokgonstjekna till den 22 «

, Juli-. ""hwaj-«efter» hon förblifwer aftonstjerna till deß, stut.

Mercuridsz Tit-längst- Zsterszfrån Solen den 25... Ich-« « ¬

22 Jum och 17 O-ct.,» samt längst wester den 9 Mars, s
Aug. och 26 Nov. . ,

L