OCR Output

¬

Henneg FKonglÆ ghet Prinseßan cHARLQTTA

EUGF NIA AUGUST-a AMAUA ALBER¬

TINAS Födelse, de U 24 April 1830, . . des 18
Förmörkelscn «

Detta år inträffa sex formdrkelsey nemligen syra kSos

ten och ttvå i Mänen. 9lf deßa blifwa likwäl endast en i

Soken och en i Mänen hcir spnliga. Manfdrmörkehen hör¬

jar den 19 Mars 822 8 e. In. ach sintar den 20 M arg oth «

f. m.; heln månens fkifwa är i mer än en och en han tim¬
me förniörkad. Solförmörjkelsem sont isger sum den 27

September-, börjar 9211 ach slttar Inst f. m. sann sträcker

sig endast till en liten del as fol! ifwan. , —¬
TecknensV Jbeztscixrkelsa » is « Js¬
E Betyder Son- och Högtidsdagan O Solen. Z

Uranns.« H Saturnus A- Jupiter oIDTOHSO ·9..

Varus-. »F Meccnrinsz C MZnem Nym8m.

O Första Qwarkekek« O FnllmaneellerRedam G

Sista Qwartere"t. N Wädurem » Ofen. Mc

..Twillmg Æo Kräfwn IF Lejonet. X Jung- "

-frnn. M Wagen. IRS Skorpion.sz Es Sknktekn
R Stenbockeny H Wattnmannen. » Fifkarne.
«f. m.förn1iddagen. e. m. efkernnddagem kl klockan.
» QMZnenf uppstigande,25 FNed stigande genom Dim¬
«krctsen. (Nedsin!tning till eftcrföljnnde och ) Upps
« siytening till föregscndc dag. G ."st. Gamla stylen.T .

kämmen-, m. minntetx Wid Manenss Upp- vch Red- .

gång tillhöra de utsattle timmarne förmiddagen eller
eftermiddngen, alltsom de sts efter dller före F midd«
»F »

. -..-. -..--s«»«-..—,.«.h--Ls’