OCR Output

-.... I-..».,..·.' « ..,«-. ·
«l

mindre tpdligt framkallade eller till ist-. « «
af brämvinen mångrzt torde i detta tör xzsepmsiowäthn neb¬
stäendeipåstående wclm hoppas en öfweizdritt«, men erxarenhes
tetz-115edet·lägger allt kwifweh och en fölid sat längspr neg¬
granna iakttagelser göra det till en samnng;·ty msän bräu¬
wimts omättliga ujutaudc eller så kallade Imßbruk, härleda
sigförstörd matfmckltninY be.roende,på chronästt ins-IMM¬

tioustillstånd i magcoch murren-, hwars säkm txtgäng äraf- «

tpniug, och yekxikz Lefwersjukddnmr, fom trogistJåtföxjas
as Wunsch pmzägheh gulgrå Vud echallmän swaghsetz Nun-·¬

- fjukdpmckrs, förcträdeswisz dpu så kallgde äggdkvitssoten,«sf¬
s wen åtxölld af wattusot ou) muntan Dröstuukdomay Far¬

delxs sä kallad flemlmtgsot, som äfwen ofta beneinmes mag¬

. hokkaz Nerfsjukdomczm hie höra, uttzm den ssj kaUadebräw

witzsdarrningenz den art· fallandesot, tzgm wanli en..bx::än711-rs
bygnwinsfallsxuka, fix-m qrtcr galt-micp,. mes Inder form
as tidtals påkommande miser-» o. s. w. Hwem hat« eck- e1 fett

« fupmskns "h:1d, han den oft-a nvg Er bestärkt med nesiagssjuk¬

domais? och hwelm käuner ej deßa oxwggliga ocH«stätxkcxit«-De bensörz

- hwaraf de lägre klcxßergxe sä allmäust til-da, Oftast smmkaålade at

bränwineh och as de osuuda wätxkdn som deß förtämndc al¬

«sh-c1'r. Flerfaldiga mjndre betydavde-»äkann·1.orkmmajätteligeu
läggas bät-Lill, men lzstan är redan txilrath läng, for etc hos

hwarje täzikande framkalla afiky för bruket Hufen III-zick, elim¬
rättare as ett gift, som oxssakat och«dk1-gkxgen omkar mer-a

fondt och flcm-ol!)ckor, ätknöigozt af des Eföyplskjh som M- —
Edisr scdnare ärhimdmdeu dswergart misnmxkostsxgketk — "

WW«

utbildtring päwndade :

-s- -OQ-W-ws-«w-« « . »k-.·«« q, .-«« «- « ( .

»N¬

fwstszMsw IV s s

Wib 1845 ärs bös-kam

- ?

Zumutu, deras fijdekse-är, fom wid
kmderkastade utskrkfmng och i sednare

- mcd hwars utgångOex äro owi·lkorl
act stsätti Allmdnng Vewärmge

, , szTaFcnp » L«
« som under -f.astställda Fem Maßen ukwia

r, i fötjsta ko¬
18 5 års böricm äro
kolumnen det- ärml¬
igen bercjttigade, «
n eut,ledigas. ¬

underkasta¬
- dp Utfkrifning till BRUNO-Bewä¬
rmgen. ·

Zör

- M .

s ndija Hasen- cfter spllda A är ; —
erme kmpenxaj dem som fyllt 22 är«
« 1erdcklasen",.;rster fyllda 23 är -. —
emte qußen af.24«ärs älder - .
— rs börmm dä de, som¬

Itid 1846
-höra till nästföregående ärets Fens¬
te klaß, entledigasssksån Bewä¬

sz ringen-· förändras klaßerua pä sittt ¬

Tom fölxen ·
örsta klaßem Yngkmgar

af 20 är
Isndra klaßem .- . as 21

»Es xedje klaßem . . af 22 är¬
Jemte klaßem . . af 24 är

Dch så widard är efxer annat,,

staöj klaßei1, Ynglingai as ««fylldaf
-—r .

års

Fdddeim GEIST-EVE¬
om ne, gabemed .
danfkrif-. guter- as
ne år Pedan- ..
’ namdeår.
1824. «1849,
1823 - 1848
1822 « 1847
' 1821 -1846 .
1820 1845
1825 1850 »
1824 « 1849 »¬
1823 i848
· 1822 1847
1821 1846