OCR Output

I- · » 7

, -.-..... -.—..,- sk¬

söljderna unreif-M

ansicm

,

laws-mer- än·

-magm, d. ä. det stgille,«dit. sit-äu

middagsfupeu sä--l?ink:3c,"som komm-z för framkauaudet af den
ena ekäer den andrsx as dä- un ugimdaäkommorum ¬
eng mennifksaipfordms III är, Ists-en annau 20 å 25«är-—..x
för andra»åter Linnn längre; meu förr ekle-r sednare fkola dock · "
b. Hwilka åkommor orfakaks as der möctli
winssupandec hos såd-ana, sonsNßUfåem sing —
Wende-, kroppsligc- sicheres -—— Ett cmärängcmde ar¬
bete mmjkar wäl wådoma as der måttliga drein
.eller reittare, mildrar följdsrna samt··gör, att de sednareoch
låugsammare Blifwa ti)dlina: dock tät-a derjhklxert håralltför
längs-: weinta på fig. Den åkomma, söm oft-M öfwerklaggs blegnd
de akbetande klaßerna, dir mag-sym: den beuämnes olikaspizxplika
» »Am-Nin "mqgfkärfwi:n« eller "Fkä«kkfwcsnz?2 äu
’?kolxk«cn,« o. p. w. Yttringama dir-Taf
weh-k- tyugd och suqning nnd-er bröä
stiguing i··«mnnnen asf surt Ali-r hgtt w «
gar samt Fäuste- af spänning under -bröäi:sseuizt
. · sue-kais häraf lida mera äu den andre,.sj:nkdzot
s- dpck igrunden detsammm Dei b

«ä.sro» hnfwudsakkjjgkm —
et , uppsthkijigxuszj:1!;3ka-,, ¬
giftigen-EITHka

Eis-r watekxxkxden

xxstilxstämpst är - ¬
eskår i·--en sjiizklighet i Mfwa

» winkt sörfk komme och der ¬
disk New-S ntöfwar sin starkasteinfiytekfes---Desttassinkdomstizzs

ständs werklijzhet biswises bäst efter-döde;g, då m
hos« bränwinsszzparen helt annorlimda »t?
yerspner com ckbegagimtbränwin. Brei-n
lgdaude genomden seit-ring, det orsakar
mähändai famwerkan web-den hårdfmcixta födcggsomwår all-«¬
moge stsrsta deren as äret begagnar., Demm
gen och de arbetande klaßema äri grauser
hwad die sä kallade bättresklaßema beträgt-Ema
Ver brö-stkt.’-’ Wgsgl dir detma »Hm-?
, - lmcht wådkigt syr:kdon15tiiks?åxtd, Tmeu den urartajr Bock -ofk»a
- de-rt:ll, Hå det säm- xitst kräknmgar fnart hindre-c denjseraf ki¬

M si:211et«·131a.k.3e11
li- -utsei-nde, im- hoc-de¬
winet framkallar distta
på wage-us steinhinna,¬

»Heu« blaud aälmos
dect samma, som
· Wämoxrhoidek Im¬
esj jtiLL en börxan något Hör

Zank-v astt behälla 11ågonfödq, hwarkgenom kraft-H arbetsför¬

uzåga ochsarbetslust aftagaz Ja, eman äro ej«sääksxmt.a, dä»
beithr werklig krzfm i wagen Utbäkdats.- spcsötkafdfe dir dork
sdisnna åkomma mcnlig, der-före, att den, som deraf l-i»dg-r,
sällan keimt-Dr riktigt wälmämde, han kan säledes ex nmta
as liwa sä, som om han more frix7k, och Esaus siimgsjjmw
ning Eli-r ojta deraf nexzsåämd och knarrig. Säsom sink¬
fats af- dessa Esåda winkte-r systes kicxrhatt detså kalladfcmäm

Uga bränwinssiipandet dir för» hisjsan Tags-list, ocijmitdeh länge »

fortsaxh förr exicr sey:skare,«li·igg«ergratp Fili« och frquaiåar
ätskxllcgaj mer eUers mindre veiwamnkisUnkdomaw — ¬

EI. Bränzväxgets Tagwerke-m på helf-m- då det besag¬
nas ossgattlägh eiser, fgm Dei heter, misbrukas

Med bränwinegts mäßhruk förstäswdnligen då Ist begrigi

uas mellaü måltidema ellisrs i-stö.rre rx«:;kiugd, Ein ofwau wid det .. »

mättligg bring islifwit at:fi9";«i«st.« Ngjppclsgcnxorde nägoix Lunge-s,
ssm drsxäar förmka den-stockte fkadliga mwerkaih htvjikenbrmp

· winkt, förtärdt i« större Magd-. ustöfwar så pkikropp somsjälc

deß «imverkan »i detta Wasserqu är så tydlsgj att ingen, myr
än suparen fis-If, kan försöka Etwa-den« W alka wäl käud txll
nannten är den säi kaLsTaIie brånxvinsgalefziskgpem der fu¬
paren ej met-a är«förnuftig mixsnnåkkO umn, visde sfua stig¬
nkcus bruk, ofta förledes till l)a-IIEIlingai«, som wid ätesrkpmstsen
till besinning städse borde stiimpla honozn med. det dmpxcste
sörakt. Omkriug 40 personen lädande as deimiagxxssliga WE¬
dcsm.,«wärdas ärligen på en astsnfiriuTsäadcns Smkinrättmn-¬

" gar-: de gest-a äro wärmet-, dock saknas ej heller fieraexcmpcl

rpöi qwinnor; att se en qwinna i detta tiiistånd dir-den weim¬
jeligaste anblick, som i sjukdomswäg gema kantättkas. waer
hälften af de sä kallade chronikka d.1 ä. längwanga Uiukdos
mai-, com s lazarkttternei rikpst Blicken ynzärdaz äro mer erf)