OCR Output

laudtman bätire- fam Wer¬

, « « Hin den, fass ej göt- det?
- Huru ofta chr man ei på laudsbpgdem under siördeaudem se
qwinnor— hela vagen om man .brcknwin arbetalikaihållaude,
som mannisn med Genua drvckz siulle nu— wäl mannem som
af natur-en dir starkare, behöfwa,ihwads awinnanei bvhöfwerTI
Dist mest austrängaude arbete är vfta»siöma1mens, och hin-U
mänga exempt-! haswa wi ej Itzt-der sednare cis-er pä sjöfaram
de, som mätxaderxwiäath på stin, tztan att förtä.m.-brampin?
Mit dort-a Iseuvararszssig s1elf, och swarm ssmnmanftamnxa deri¬
atxerfarcuhxm helf soch håklet nekar brauwinset någon för¬
måga att gmva wenns-Tau större uthällighet till kroppfliga an¬
strcxnamngan Lakaren kan ejalömxsz huru ofta hau- fär si¬
qwimmn waka vch anstranga sia wid m sjuksiing hela wacker¬

och dock .stå- ut med dett·a, så for kropp som sial lika austran¬

gande arbktez ukgn att disksöre behsfwa tillita brauwinsflafkam
Nekas katzjtkwist e-1,- att« bramvinex bar sörmåga act för·t1ll;
much d. a. mpra dgoubltckleat, höia Frasse-h tara-as stxanat

arbe·te äro nedtwcktm Der tverkar Ich samxttjlakemedeks

men- om deß bruk sör dettajudamalyftafö..r1mas,·sraknkallas
motsatsm as hwad man åspxtah nemligen txttöumingaf kraf¬

te1"·na, äfwensom undargrcifwandesaf he"lfan. Hwad sam stär- . «

kexj ejx frixk kropp, ar fund föda, Kunstska ach god sisxxmz
brampmet «ar hakt-Hör obehöfiigk Da deßcämafchl för- dct
- mättlzga bratttvixts»btttzket, säledes are ogruudads, och braun-i¬
«u.et.1for de tzppgixna andamälen ex ät- behösiigt, böt- afwen
ttlllst buruwtda drtta ch kalladc mättliaa brikk arnytiigtgäler
Ewing kller med ansdra »v-rd: om bränwineh nisteltgh
» wen dagxmen njmet,,e11i3rr eller sednawinwerkar
nienltgts»ch-— helsan--?s Harwtdbörjkiljas mellan Ame klas¬
vser immxcskorz 1) säbfanm som arbesta Med siälksn exäer isljeit sitta
macketstillm ach L) de, fern hafwa anstrangande ktsoppsarkxtg.
« a. Hwikka äkommor drsakas afdet mäckliga bran¬

sz winsbrsuket hos Ida-Ia- soxnsföåsa ert. stillasitmudeiest ·

nasses-Zet? —- Jtthnting arfösiläkarku wantigarechn att höra

dpxika persoukh dä de nåkt albern as omkrina 49827 wåzigm
gång pck fdm klaga öfwer EIan man kallax hamorr awar¬
samt att thzimvrrhoiderna satt sia under«broste·t.»» zarmed
menas watikigen biet tiilfäånd, dä man antmgm Iikmnt kamxer
en tyugd Under Liröäch ·ellcr pck end-erst eftgr målttdema, osta
i fis-verging med kanslasax andrådthh andtappa och s. k. magz
dasta, hwarwiddet heter, »att hatIHQUHOWerna kaijatsig Pa
b1«ö«ek." Jemte dstta krfarezz ext kaustaaf«a·llman.tyygd,¬
olm sahst, däskhcsh okörmåga ««tx11 sxalssarbete,«fardeles på est-cr¬
middaaama, bcnaaenhet att saswasamt pfta pårommapde wung
sakindeh eiicr mark ilmfwudkt, hwarww «ha;norrho·1derna sa¬
ges ha wa- lagts sig på hufwudct."· Sannmgsenxrgatje wo¬
re disk att mit ut sagch »a« middagssupcn satt sig tm¬

der bröftet, kastat sig på bröstet eller lagt sigspä«k)ufwu- ¬

det;’- ti aUa deßa tjllfällighetcr äro bestämda Wider afbrukm
att medclst bränwinet batfwa "11arrai" maaentxll emattagaude

af,siösrre mängd NOT-säumean den-» egjligt naturlifaatillstätk-¬
det, kan Qualm. Scdan mark mk ätxtxor marked twmgas man-«
af den äntrckiaande,,.kcinsian at tyuad och dasthet att taaa sm

tilxäygtsp till middagsfossmem och srån det öfwetflöd af uäriugs¬

samt-, som nu afmatsmältningen alstra5, afsattes fetrzi man ,

fär, smsdet heter, "godt MAX-« blir set s-— och smäningom

utbilda sig km merkliaa hämorrhoider, fallenhet för aikt ach rheu- ,

matismer, m för stim- ach grusbfxdnina samter flagflußer. —¬
"Men" inwandes bäten-rot as den mättltge branwmssuparkm

«'ej alla, Tom mättljgx Tuns-, fä nägqukra af sdijßa äjkommor:¬
den eller den-bar fupit sä eller fä lange samt ar, detta vak- —

tatst, iullkonixigt frist,» o. s. w.»Ax1tmgen hör denye »de? till
de lpckliga natura-, som äro makttga act motstå mark-Rad¬
lig inflvtelse, hwarwid undanxag «ej bör anfep g lla fqtr re¬
gelxeller ock motwerkas yetjkadliga genom paßandakrovysrorelse,
euer, vwikket är— ver wagtxgasth has han amm ei hällrt utmed

CI.

»Es-Mk THE »ss « «

«-«"-« - — s »Hu-»- "· «- IT ’ s« « ·«·«-I sc. ’-«'c-"k«s«.7«» - -»-s’.-.««.i..:.
, IF T« ’-'I-«« ’««M’ - W« 4 « Y- - ssi - « , s «". "- -«s»-’"-«-«.-.-" Js« « . ««.·3 «-«--.4. ’-««.-I" «(-«-,«..««»«.·;«s::.
Z«1x-'«?sp,if,ps’«s,«-« »J« WITH w -;-»«.s.—"-«s." 1. Y’.-.s. t. ..-s.f.4«,«’k »J« i- .,....«.«- -;4..1 I »j» .k.. xv ««- : s« ’ « « « ;s.«.

« , ,
»Es-. «Y-«-«-Ä« ’s
Inwide

Ei

« Zfsi s; «
"- « HEXEde