OCR Output

Hræferipztionstid fox Reksgäkdsssedxæwes

esxwttaande it upgphorsd seh itzt-Mer- i Råsss
ALLE-- imtoretz " GifweetszSweWoxms Bwtt

Setz M Februarä 2335.5

Wi GARL WHAT medf Gudssz Räde, Siberigesz Not-risses, .
» Göthes och Wendes Kommg", Höre w ererligu act Wizmed gil-«J

lande of Nikets Stände-es hos Oß anmcklda besim om bestämmande

af en wiß. tid, efter hxvars förxopp innehafwme af RiksgäldGka

torets Eredit-Sedlar eller de allnjännelizgeix sck kallade Niksgcilsdsz
tSedlarne bot-de, sepcmiall tillwerkningafs« dylika sedlar med den 30
September förljdet ar nipphört, anses oberätkigade atr- få dem kupp¬

«b35rd för Statens räknijtg emottajgne ekle-e i. Riksigsld«s-Concoretjn- H "« »
loste, welat härmedx ctu allmän efterrättelse i— Pisa-den kungötm Urt· «

Riksgälds-Contoi·eksCredivSedlae Ecke fös i uppbörd af allmämka
nkedel emottagas Magd-e seen tin och med ör -1842«, och Ecke ist«-Es¬
- ggldsEomoree längre än« eilt och med ör- 1845, samt att för de

Se«dlar, hwilka efter sistnänmde ’(-845) örs ntgäug i Riksgälds-" .

Coontbret företes, all km tiir betalniug förloratsz Hörande den-m
Nadiga Kungöeelfe inkill den fastställda ffsta peæseripzionskidens för¬
lopp minst en gång hwarje Fr fr«cst-;,pi·ediksto!ame i Mike-i- uppkäsas7
samt deßutom, geirrt-w War Weteirikgps-Academses fökspkgx ins-Gras
uri de små Almanachorne för de case-niedr, som njist fökegä den
tid, dä« Niksgälds-Sedlm·ness emoteagande i uppbördens Keil any-höre¬
och säledes för ären 1841.och«1842, ckfweusom för· Freie k-8.-j,4 och
1845 eller de twemxe sista Kreuzes-den för Riksgäids-Sedlarnes in-«
lösen-II Ri·ksgälds-Conxoret beste-mich tid. « Der alle, som wederbör,
- hafwesig hörsamljgen att efteriscktta.
dexta weh Egen band underfkrifwit och med Wäre »Kongl. Sigm
lbekräfta käm-. Stoekkiolms Skott den 14 Fehrumsii 183,5.

c A« R L« J o H »s- N. s
(I..;.« s.) . ¬

C. D. spie-mes¬

Mmgh Majæs Näsigxa Kuttgörelfh enge-cease ¬

Till y--tte»r-:«ne1·a wißo lmfwe Wi - ,

« f-:I, Eh -4’

OM Brå

—-.,—,

TM Zeigt-Z weg-Jan s täil -" from-IMer¬

« « « afjstsgkdissmgx.

L Bräsmzinets merk-m egå helf-ty- szå yet egagxs
. · was- sgsxe Man fees-Herz mattxtgtz » .¬

Med mark-est Excmwixisbmkasstås zvamigkwisst may
dagligen bezsgagnar i, 2 a Isixpan «en«t1ä1- twäbland die-fä¬

sz kallqde hätt-resamhällsklaßernaz tre, Ja Tyra, Blend dxe lägre..

Dem bras- seåiger man, fkadar ef, twertom det« anses gqgua
genom att gifo matlust, ökakrafterim samt- guwa en storrez
uthåkiighet att utsöra kroppsliga arbetem
atttqganden.. - , . » . - «
«" Qrsakav bränwinet ask-ed .-mm;!U-zst?s-·k-;I·tz; pätdet
sätt, att det Ekarsförmåkgan att . knnna Töne-·cm en For-re mangd

- födoämnenz at; dct Iiksom narrzar tiäz att szäta Feier-. äu sozm .
-behöfwes- och således förkeder ttll något onaturltgt. -At-t det- .

ta i-«lc·ingden .ej» fkeeosiraifadtzefär likgiktjgt för helf-»Im sijaU

sznxdan widröras. ¬

Sifwer lwknwisier ökade krefteek I-—-. Nei. Wälzerk ·

· Fasse gmrt ester des körtärmxde en känjsia qfsökadjiäigkjeh
wen dem-Ja eftertrgides snart as sm motsats, kansla m flapphet

och håkifxlöshet. As denn-a feetmre THE-liebes man, ka, närajzog
tiviktgas tixä Mu, den så kaxjade zxseiddagssömmsm hwars mu¬
tande bidisaxzer tåäxmåxxga sjzxkeomars framkallande. « .
Gifwer beckmvjnext förmäga cef härtre· uthcslltsghet
till keoppslågeaebeeek--,—Nej..Det mais-lich Inkascet Island
de arxisigtande klaßerna met brdnwinets aSäggande är, "att det ;

« behöfwes och cgr anwändjägt, fis-ej att sts ut med arb;;tct." Det
Euch fålixdes wegka, few man Mer- fkaxkande. Ersarenheten

wederlzigkzek dem. M dekr- fgm föktikgr brämvim starker-e¬
kmfeingkkkz zu Pen, sossx ei Aök det? Wiss-text wärt-Te dFU

Smaij Deßa «