OCR Output

Etwa okjjnd -3—;,·ta,n"«borg«en.sp - » « ·
Nar"«;naskso«n.xrekpmmeuderadk Bref«afsa-nder pennmgqrz
borshan pa alla de sedlah som mnehaswa 5 R:drs wärde

. - 23 Såkxknd Brief ngskfikas ej mais etfwt qvitiens, szdch tikk

och derutöswär, ·«kunna uppgjfwa nirmmesr osch datmm då .

Pan tpid förefallm olyckshändelse om ersättning för De för¬
vmne Sedlarue anhålxetu « »

; Den-. som utfordrar annaus Bres, uppbryter och der-s
tzttur penniygar eile-r·"-pemrinsc-tpärde tager, styassas enligt
Kyngi. Maan Nådiga Förokdnmg af den 21 Mars IRS-.- ¬

n) Den, Iom utfkäk namnpå Post-Chartorue,- straffas ¬

ckllwarsamlingen,i pch »den som en sådau waxtfartig tipptäckc-k,
Lfår 20 Daler Siziswkssrnwpt Ell wedergäkluma.» .

v ö) För-.B1.·efzs)wclka c tytgt uppgå xtll EttkochEtt sie-r¬
dedels Lod, erlciggejs betzzlmugsmdast fy1«-»Ett Lod, samt för
dem af Twå och Ett sigtsdedelss Lod, ltkaledes eudast för
Twä-Lod, och sä tvxdqre : samma förhällandr. ,¬

7) Eucigt ·Kv.n-g.1. Mai-US Nådkga FRAUle Of dska

October« 1785, xztodcreras Postpoxjto sä·,»att«etst« Bres, som
wäger sifrån 9 tcklxl12 Lod, Inclquve asgar for 8 Lod. « '
s« . t dito ifrån 13 till 16; afändtes för 9 lod. — ’
- 1—---—-1»7kill20,f—4—s—s-tolvd.
1 —- -- —- 21«tt«ll"24, -- — -,-- —-" tzt wö.
,i —-- — —- 25 till 28, —·--i ig- —-1-;x lod.
I —;— «——" — 29 tflb 32«, i--— — -.- .-—- 13 Upd¬
: —- -—. —«—- - 33- tin 36, —- —--— —- —- .14 tod.
I — .- — 37 till 4q, —- — —«-«—1--15.lod.
l —- —-—· H— 4;- tT-llk«44, S- -«-"— ---;- 1,-16 WH.
-.—. I—---——. 45«t11148"-—2-———-17 kod— , .
A Stockholms Post-kdtttdk·emottagas rekommenderade bref till kl.
6 e. m. mozk fgstställd afgift», samttiuki. 7 e. ms mot färskslyskcuxig wes
dsergcfllniyg ritt expediftivnsbkxfwmdenz menandrg inrikes brieftill kl. 7
e. m. och ·"täktikess bref tifi fis-; ge-. km Bkssf till Dalarö bärdzlikwälå

inlemnade» bkef qwarligga till pöföljaude wde

MADE-IMM-.-Fikkangär, wastsxasiiilewnsveimmn kl; ke. m. Sentsda .

384573 sit-s » Ma·r«knade. « ". » ·

sBktecknsr MarknaderJ fom påstä lä.11x;:r.eäLI-en dag. ·

» - WHAT TIERE-W s» s- - »¬

i Kaut-M denss ekle adi in ·.;«;zjzt1 . ewng « ·
äggsalKöping 293Ttdiksxvalls»..,«s. « vsäfsesterwtkssss .» 9
. kxxsjös ’—. ; Inktspmgits —--— . 14 Lkzvefkerässu . »Ic»
.Betäs« .-. . 23 LommarydU 24 memerpyk 16
MdzårdiStrömZLycksglÆ . . 14- amdalenk--: 16
.cbriäianftquskx XII-Takte ah« -—.- 29 mälst . . 23
, Wiss-schaan 14Ned. any-this 3 H

Do

Co

De xxor « . . - Norrköpings --. 16
.Dug:s:ved ßi Ähre» ZYhixipstadV. , 8 stehtijIß ». .
. Eos-Iphig- . » 14 MAX-. . . IV .stermsudk.·s.x-s. 8
lköping . ; sSollefteäs gis-. 28-åith41mmarss·,.»... 21
"5dalen . 29,Söderhsamnk;,. 14 »

- UtiFEBRUARL -— «

i Its-soga- -: den.7HofwaI-.k. . 11Ronneva. « 7
Mgougk O « ZHörbyO -«"««·"-« « . Sala« O-« «- i 14
änd- -—O 0-11 ongelf O"«·"Z s 18S-.«l dk 26
« THE-« . —,.. . 11 Kongsbacka-Es;« . 21 · F Max » « is
M Von-. 14 KöpingM --.« . LSS am· « «
W . . 18 Lidkispingssi . -20-Skemxmgez .» .
anda- . 7»Lindesberg-L. .- »1 Streygngs ;- W»
Darm-kat- . 4Liuköpitm -.—. . U ngtmg .
HEXE F . . . TTLETQYTFEEFÆ .- .-18 Sakyexs . . 27

LZHZ — B » ¬

selä Kprkoplatsss 3
fwer Kakus FRka

(
. - s- « «., « " .-.-«.« —-7--.
s»EWKMMWstWth - E · ,-.- ». MU- .