OCR Output

ess¬

. Thokskzallaz M. T. F. sWiik, M. Th. 5
Trelle org, T. F. s 8Wimnkerbv, T. F. 6
Trosa, T. FÜ 4sWisbp, T. F. "· X « 10
Uddewalla M. TI. 7 s , —

« leicxhag5, T; F. g Ystadf«xT« F« . 8

III-ca-» s . Ärm, T. F. « Z¬
Uplala, T.Qi?5 . 432Cmåh TOTTO Eos 7
» , « »Ja-Tier . .- . 9
3:;T-g331,- TT FF g MAY-Mk Th. 6
Warnäs, M. Th-. f6 , As « ·
Waßbacken, M. Th. 6 Å8,-T. F. 5
Warholm- F. s Q«
Wenersborg,"M. Th. - !.Hdeshög, T. F.
Weruamo, T. F. 7 Zrebrw M. Th.
Westerwik, TO FO ) 6 regrund- To FO
Westerås, M. Th. HEFT-fund T. F.
Werks, T.- F. 7 Oi hammar«, T. F.

L

MOJUIOZII

Bref tle Vorrige kunna affändas fdsprr S·trömstad,
Carlstad, Osternmd cller Haparanda- allt extcr å desamma
tecknade Ayre»ß-Oxzter, och uppbäres för hwarxe Lod 10 SkilL

Bref ttll Rytzland och Fiuland chartekas på Gristehamn
ellex Haparcmda-»och betalas fis-r dem Iom skiztdas öfwer
Grksiehamn S Sk1ll., samt för dem fom gä oxwer Ham¬
tanda 11 Skle Boden s ¬

prka Qch Fiufka öfwer Erisichan hitkommande Bres¬
lösas af empttygarnemed 5 Skill.., och de öfwisr Haparauda
med 11 Skillingax—Lod1-t. . , , - .

« Bref till och Ijrån Dannemark betalas mpd 12 Sk. Lod.
Underrättelser zktur Kongl.» Post-»Ordmugame: ¬
t) Angelägne Brei fär man mspeccc rekommenderade,

Ich erhålles genast Qvitteus.