OCR Output

Detta ak, 1845, hälles före waret det 5847 ifeån Wer¬
deus Skapelse, och är i Sol- Cirkeln ellerESöndags-äud1i11¬
gen der We. —- Söndags- Bokstafweu äi
mitten intiäfsar den 22 Maus
Det samma är ock ifran ¬
Hans Maj:t Komtng OSCAR Is Födelfe, den 4
Juli 1799, - dct 46
Deß 4uppstigande pä Thronem den 8 Mart. s

JiNAd Födeife- den 24 APIiI 1Z-0-; . i -,«J.

L- och ZPZskF Ter-¬
G

det 1
Hennes Maj: tDrotming JOSLPEHN A MAXWL
LIANA EUGENLAS Födelse,deuj4M-.irt.1807, det- 38
Deß Bikäger, den 19 Jimji 1823, » det s22
Hennes Maj: tEuke- DroxtningEUGENlABERN- ¬
HARDIN A DEleERlAs Födelse, den 8 « '
Nov.1781, j . . . dct 64
Deß Biläger, den 16 Åssg I798, . . det 47
Krönmg den 21 Aug 1829, dest 16
Hans Kougl. HöghetKrou- Prinseu ochHertigen af
Skåue UARL LUDVLG EUUENES Födelse, ,
den 3 Maji 1826, . det 19
Hans Kougls Höghet s71rsanen och Herriqu
af Uplaud FAANS GUSlAb QSUARS Fö¬
Felse, den 18 Junij 1827, . dct IS
Hays KongL öghet Arf -Priusen och Hettigen «
as Ostergöthland OdCAR EREDHICS Födelse,«
den 2113111829 . riet-IS
Hans KonqL Höghet Ars-Prinsen och extigets «
as Dalmnle MUULAUS AUGUSIS Jädelsh ¬
den 24 Aug.1831, . -·det H
ZHeunes KottgL Höghet Prinseßan ClIARLO TTA .
EUIIENLA AUGUSPA AMALIA ALBER- —- ,
- det is

fsi

;

. ZJHJ

- - »Ist

otkyszss .. »O. .-·.J74.E;

.-y:zsp-1-7-7 NR . . .. Hi

Les-«- M- UYHDJM - .,.-«j"5..sj

MU- -«M»93-« JM»6Z»JOJ s. -. N sy In

. JKMMHJJXÅJJM —- « . . IJFJ

; Miy- »Fr- -9»7«-- . — — — — -- .. Isle
Z Ast-! ØXHJAJXJW . -. « . . JZ

l J« MOXMMJ que- . . . — « .¬
THE-s- W- JJ ¬
J« XJØzefwty - JXAJ .; k-« TO C«

- IRS-q- M«««z».-,,J»»X .2-;; ÆE
««, Ass- ZKÆ AND-«- »w- stszsz

-««- Ae- z-: As M -.J.
SEND-, cz497».,,»,-»- -,: txäx — Jayjf

—- .,-« - .—-.— -¬