OCR Output

O

—. .- ... --«--e— » -«-·« »s¬

TZHT stegm detta Pris," -eller.

tiotre Niksdaler och Syst-on

dont dfiverträdes.

Asmanachor tilf Stokkhpxlni

Horisonter försälja-s: i Sto

Uysalw Bokh. Lyntzeqwist.
Bokh.— Jleerup och Abezrg,’"
«dahl. rebro, Bokhz Weh-i

Skam, Rckdman Zernsttthm Li Esping,

herg K Rödinsg.

« · .« Wexiö, .Bokh. Södergreku .
Bokh. Littorin. CarkshamnysSkolkäraren Wtdöem Ystad, Bokh.
Hintzawgdalmstqw Vokhx Söderberg." Hernösand, Magister Haß.
Ostersund, Vokb. .Högströin. Huddikswall ,

Handl. Glaas och - Vokb. Hä

rboga, Bosh. Delphin.
sthammar, Handl. Rosenlö

v —— Evifgt Kvsnsz Majas
I819, ikczla de smä Alman
Heut-ne för fyra Skillingar Bau-Po "styck«et:

Nädkgy Föpotsdnande af den tto Angsustf
achorna hädauefter förscfljas hckftade och
kommandes Den, som wä¬

» .wid· fötzsiiljniugeu qf Alsmannchor ej til¬
a- Er försedd med häftade ydäiksurne för 4 sk. styckey act böta Tre¬

killingar B

W

YO
o

anko föc hzwgrje Häng- lö¬

s,j·.Gö.theborgs-, Land-s och Haparands

, , ckholm, i Deleeu ess- Czoxixpiinokhandel F
Stdm Nygatan "och is Minutevikxgæbodar ä Malmåmzex ERNon
des Bokh. Gumpert. Not·vköping, Vokb.-«Fol·sbel·g"« Listiköping,
Bosh. Sahlsirömsnmt Hrr Beckström FzWestmmL «Wßsd«stena, »Bosh.
Betfgmanf Geste, Bokh.sLandin«-. CarlskronY Both.Hasmmarstmnd.
Malmö ," Facroren Land-ström. Lund ,
West-Fräs, kahs Tvksell Dich BokbxForßs
off. Zahlun, Bosh. .O·lß-on. Nyköping, «
Boeryck..-Des NeauikszJönkö ing, Bokb

Boräs ,. Hanle

. Nordström ochs Lysöm

B«arck. ·Mariæstad, Thus¬
altyais,--B«okh«.. Wählim ««-C.a1:lstad, Apothek. Tjederz

Stindler. Christianstad,t

Handl. Ä röm.- UtneckJ

kauspm Wenersborg, Skoslämszren Nor¬
t(in. Eskilsnma, Bokb. Bergström., Wislzyz Bokt1"t)ck. Cedergren.
· Westerwik, Nadm. WestermarksEnka.

f. · Ämåh Vokh.

how-« Handl.« Edtmg. SöderköpsnO Hand-L
wall, L. Blomdahl.« Borgholm, Handl. J. « »
Filz- Allmöinhetens ämmstör1«e..beqwc'imlighet, tillgang inom för¬

. famkingarne blifwit -crb;jden, hwarförutan
- øcy pck Landtmarknaderna ,.dermed Mo

Deo-de. Almanachor .i Er. 7

tade och skurue 8 der Banko kyntant betalufnlg.

Rsidr 16 Sk. ,

Geijesr Fx Tegkiötn Uddw

watla, Voklx Maimgren. Sala, Bokh.— G. NR Wöhrlen. Söderi

J. Bjöml"und.· Stands¬
Qöderström Afwejxfom

Bokbindarng i Städejrnm
försedde, Pan-sprier Mo: för

och för vmde dsto höf¬