OCR Output

Läsnäng för Folket;
" ä di stauen, der des-a Almanachor salfas, sitjxkas afwen akt köpa

e Tidskrsst, Pallas-d: Lasning sör Folket,« hwars andamälar atk .

hereda en nyttig och nöjsam lasning«, i synnerhetjör de arbetandi
sawhällsklaßerum . « »

Deuna Tidskrift Mach-Mem .Uppfatser i andeliga amtiem Skkb
drin-gar m- fade:«tiesla-ndets historiaz En öfwersigt af allmänna geo¬
grasien samt fädngzneslandets i synnerhet-; Smärre afhandliuggrow
bat-us UppfisdandFoch underwisningz Om smcibarusskolorz J ämneu
röt«ande-jv"rdhis—uket, skogshushällningen, -tradgckrdsskötseln., hast- och
boskapsskötseln samt farafwelnz Om binatsingais;«Om«sättetatt bereda
der sinaste Lin; Om -.blekning af Linne; Om ik"yndsanttnasie satt-et att
röka köttz Om bryggning af öl och swagdrickaz Om sättet attsjels
uppmdkta äker och-äng man Landmätares biträde;- Ombietsljsushåll5.
? gings vneh- skökselz - Om pheuomenerna i luftkretseu samt deras app¬
kvmsr och werkningarz Om Humlegärdars anläggning ochsköiselz Ow
« befkaffenheten as Sweriges Berg och Mark m, m. Alla artiklaf are-för¬
» ifattade med möjligaste klarhet och tydl-ighet,-grunda sing bepröswad ev¬
farenhet, och kunna dersöre, noggranhtillämpade, anwandasutaxx fara an
deraf mißledas.-—Ehmsu skriften huswudsakligen utgifwes för de arlsetam
die Fluß-erna, fPall likwätäfwen den merakunnigepch bildade dermi sinnas
en mutig och underhällaude syßelsättning. sziser ärendast En skilking
banko för tryckta .arket, på sint och hwitt papper, med Hera figurer

ochs Faktor, sa« att en hel ärgäng af 24 tryekta ark aller 384-sxdor)» ¬

i octav, ej kostar met-a an 24 still. B:ko "i exempl. och 32 HELMHO¬
med tryckt omsiag. — Tidskriften utgiswes fortfarande, sa0 att«4 häk¬
ven om ckret utkomma, eller ett wid flum af hwarjeawartai. Ut¬
gifwaudet ombesörjes, man berickning pä nögcsn winsk, af ett Sätt¬
skap, bestäende as män, « critalskande för anmänt wal och för en aus¬
mannare upplysning: ibmnd hwilka må fuamnaw G. PoppiUs-.
F M. Franz-Hm J. Berz-el-ius, Cz as Forselh A. A. Eva i¬
st«-pg, Doktor Re-ut«erdahl, A. Lundström m.-fl. « — .¬

¬

« som under fastftällda

T a b c I T¬

. Fem Klaßer utwisar I " k
lumukn., deras fizdelswåw spm wid 1843 III-s bgkjcgf Eies
undetkastade attskrtfmng och r sednare kolumnen det ärml¬
med bwakxz utgång de aro owällkorligen be1«ättigade, « «
latst ftan Allmcmna Bewärängen «eutlesdiga8. «

Första klaßem Ynglingar af 20 är 1823 1848

· « Födde in- END-DI¬

Wid is43 as b« « om Ue- XFFtMP

· , .1«« spvrmn underka a- dau k« - E a
Zieuggkrtfmng MI» NationalöBetgw Uesksåf Revan¬
Förstg klaßensYnglsingar as spllda .

Wär — — - · . . g« 1822i 1847
Andra klaßem efter fplldaA åk » 1821 1845
Txedie Maße-n- af dem som fyllt 22 är. 1820 1345
Herde klaßen, efter fpllda 23 åk . » 1819 1844 .
Seizitc klaßen, as 24 årssålder . ". 1818 1843
WIV 1844 st »Hörjan, då de, fom —

höra till uastfortzgaoende årets Fem- s - »

Hugng-f..e·x1tlded:ga?l frän Bewei- - s

,« orau ras a erna «
som form-: — ß Pasatt

O

Antha klaßen . af 21 år 1822
Txcdxe Maßen-. : — . a 22 år 1821
Ficrde klaßen, .- ".- as 23 år »1820
Femte klaßen, . . as 24 är « 1819

Rämde är- L

Och säwidare är ester annat.

c ;