OCR Output

-- . w .¬
( «- . - . " .

Otu wåkden —af lemeingar från forntidem

Ps- mänga ställetj i fäderneslandet sinnas Eiter-War- Graf¬

kummel och steusättningqr ute på mai-ken- äfwensom Run¬
ßenar ach andra resta hällarvch minneswårdar, ruiner as
Orts-m ilott och andra gamla·bpggngder. Deßa forntsidslems
» ningar Tro, genom Kongl. Förordningen den 17 "Apri11828,
fridlvsto frän all- flags Zwei-kam Om nägon jordägare föe
Mitm, bpgguad, wäganlägsgning eller dplikt önfkar fä bott¬
kvdia någon; fornlemniug,, fkall han« derom först göra an¬
mälan hos Kommgens Befallningshafzyande och sedermera
afwakta Konst. »Maj:ts bestem- huruwida ycms önskajt kcm
bifallas eller icke. Mäuga Ättchögar och andra fornminnen
fsrstöras as fkattfökare,l som hvppas i dem hitta guldeller
Mfwers Men sådant zir oftast förspilxd mcjdm tv wanligen
Eimer man icke annat äu lerkrukor, fpllda med. asta och
brända mgnniskobem «eller hela penraugeh samt redstap¬
wapen och prvdnader af sten euer-ben- bronz och förrostadt
fern. Utoxn deß är det otillbörligt«—att icke låta de dödas
den hwila med ro. Endast för wetenskapliga undersökningar
kunna sädana fornlemningar fä rubbas, men dertill form-as
färikilt tillständ af Konst. Witterhetss Historie- och Antä¬
qwitets-Akademien. . «

Deremot bittas ofta händelsewis i fordert, i sidar och
wattendrag dprbarare Gatten-, säsom gan11a---mvnt, eingew¬

, -«-...-. . ¬

is— - -- " —«--—-·—"— —

dana feind stola ofördröjligen asiemjms till närmaske Kronp¬
betjent eller ock pes- Landskanskiet,« för att Kongl. Majxt och
Kronen hembjudas. Hwad som af Kronan Mes, betalas
med fulla wärdet och en åttondedel deröfwer, fåiedes wider

bögre,- än- hwad en goldfmed ellersä kallade silfwerköpake ¬
. kumm betala. Det som icke hellstes- äterställes kostnadsfriti

och kan sedan sälias till hwerü som helst. Den som sädanx
fvnd icke Kronan «h.emsbjuder, utan nedsmäxxetz nndanddlfex

« eller ät andra förpttrar,« skall, »dä sädant ·upptäcke8, miß-a

hwad han af fpndet änxm kan ägai behäll, famtbötadubv
belt sä mpcket som hqn ttedsmält», undandöljt eller föryttrat.
Åfwen andra fornfaker af ringare -wärde, såsom wiggcnz

« haptmare, pror m. m. af sten eller bronz och koppar, swärdk

fpjutspefsarz pilar och andraswapen af ben, fern och kop¬
par, samt prydnadesr ech swerktvg af bronz, pärlor m. m.
böra pä samma sätt hembjudas Krvnan, som deremosgifwek
calämplig betalning, allt efteesom deßa saker äro wäl bä¬
bebållna samt mer eller mindre sällsvnta. Gamla product¬
der i kprkoena, säsom altarfkäp frän keitolfka .tidehwarfwet,
bildet» wapen och rustuingar m. m. må icke förstöra5—, wo¬

yttras.eller,bortflyttas, icke heller gamla målningar pä kut- «
, --kornas hwalf och wäggar öfwerkalkas eller urplånaDthtau
« att sädant förut aumäles och behörigt tillständ e.rhälle"s, pä ,

sätt KongL Circuläeet till samtlige Consistorierne den 7. De¬

. ¬

cember Its-D föreskrifwer.

Mist-, spännen Ich cindka stnyeken as gukd och silfwerz Sä- ’

» , ( «
»I«.skWJJ-»DIUF f ««·17’««.".»««T’T«ss7..«.«J"«M"."i’«.!s7’vlk f s -»«. .7.« » . s »

OW¬

s

.