OCR Output

För twenne är sedan infördes i Akmanachan en förändrkng
i asseende på nppgiften för solens app- och nedgäng, sä att
denna nnmera ntscittes i medeltid i stället för den tillförene

degagnade sanna tiden. Orsaken härtill nppgafs och fdkkxax ,
« rades i sistlidet ars Acmanach, wid hwilket tillfäslle äfwenk

wifndes, att solcns aller sanna tidens middag scillan inträssar

JJII k«

Er¬

need medextidsmiddagem samt att saledes ett jemngaende ur. " ·

icke alltrd wisars 12 dä solen är i middagslinien. M sammn

gäng omncimdes lisaledes, att stillnaden mellan de bäda
middagame sknlle i detta års Almanach intagas, pa derivati¬

med iakttagande heimf, blefwe r stand, att efter soer riktigt «—

- stalla sitt ur; w act härwid rcitta sig efter solens npp- dch
, · nedgang, är dcls swårt, emedan tiden för denfanxmaickekan

s noggrnnt anmärkas på de ställen hwnrest spukt-eter genom
bergshöjder eller andra fdremäl itszränkes, dels äfwen alldes
les falfkt, emedan den i Almanachan utsatta npp-- och neb¬
gängstiden räeteligen gäller endast för det ställe, till hwats

horifont den blifwit beräknad Till följe häraf är i är hör-· ·

san gjord med ntsättande af medeltid wid· sann middag, der¬
igenom att under benämning Midd. står för hwarannan dag
durn mecket klockan bör wara, då soten är i middagslinien
d. w- s dä sanna middagen infallen Härpå har wißerligen

szX

JEV--.

»--I..« « » »«-. .- ---:- -- - , ——«-·«·

»Ist-— ts¬

Q "-..-.«.»»·
«

-s.-.—

-« « « L - « -».-« ¬
. -«-· M· -« Ä VII-»k- rwth ’-"
W» »¬
—f

, en des-s östliga eller westliga belägenhet äfwen ett ringa in¬

flptande, som oek wid astronomiika Iakningar iakttageg, men
der är dock få obetydligt, att man för wanligt bruk ej »behöf¬
wer göra afseende derpa. Anwändningen af den meddelade
middagsuppgiften är ganska enkel och består deri, att man i
der ögonblick, då folwisaren anger middag, ställer klockcm pä

" den timme och minnt, sont Almanachan föe den dagen inne¬

bållerz t. ex. den 1 Akten ställer man henne 6 min. öfwer
tolf och den1Nov. 44 min. öfwer 11. Har man en folwäs
sare, som äfwen upptagezr andra timmar än 12, tillgär det;
pä enahanda wiZ —- den 1 Ang. t. er. stnller man klockanö

minnter öfwer fern-« dä solwisaren anger fem.

«
i
I
I
I