OCR Output

e) Sädcme Brex utgifwas ei utan emot qvitten8, och tig
kngen okänd utau orgens. . « - » , ¬

Z) När någon s rekommendergdt Bref asscinder penzringar
bör han på alla de sedlar, fom mnehafwa 5 R:dr5 wrirdeo
derutöfwer, kunna uppgiswa tttzztemer oth» datun3, dä hatt wtd
förefallen olockshändelse om ericittumg for de forkomne Sev¬
larne anhåller. ,

4) Den, som utfotjdrar annans Bres, uppbryt·er och der-thut
penningar eller penmnge-wärde tager, sttzassas euc:gtK.»Mai:ts
Nådiga Förorduing ,af d. 21 Mars 1859.

- 5) Den, som utskär namn pä Post-Charto·rne, straffas all¬
warsamxigem och den som en sådczu spanartig upptäcker, -er
20 Daler Silfwermvnt tjll kvedergallmyg.

6) For Brich hwilka c wtgt uppgä ttll Ett och Ettjferdes
dels Lod, erläggekz betaxning endgst för Ettf Lod, samt for dem
as Twå och Ehr fxerdedelz Lod, ltkaledes endast för Twä Lod,
och sä wtpare : samma forl)ällande, » « »

«7) Enlzgt Konng Mai-W Nädsga Forordnmg af den 13

October 1785, modereras Postoorto så,·-att ett Bres, som

wäger ifråu 9 till 12 Lod, inclusive afgår för 8 Lod.
zt dito ifrån 13 tkll 16, afsilndes för 9 lod.

l ——-— 17ttll20, — -- to lod.

I —----21 ti1124, — —- — It lod.

1 ----«·- 25 rings, - —- — 12 lod.

« I -»--—— 29ti1132, — —- - 13-lo-d.
1 —-—-—37till4o, —-- —- 15 lod.

t -——4Itill44, —--- 16 lod.

—-—— 45tin48, — — — 17 lod.

l
Ä Stockholms Post-komm- emottagas rekommenderade breitka
s e. m. mot fastställd afgfft, samt till kl. 7 e. m. mot särfkily Tätig we¬
dergckllning tiu expeditionshafwaudenz men andra inrikes breftill BL¬
e. m. och verikes bref till kl. 9 e. m. Bref till Dalarö böra Uka
de dagar posten dit afgåy wara inlemnade innen kl. 1 e.m. Senttds
Mem-todt bref qwarligga ritt päföljande postdaz

1843721 s· spf

—-- kl-· -x »¬

iaxkk

-, «.-«" II »r¬

nad r(

« « Betecknar Marknccdm som pspästå längre äu en dag.

, sp tin ztApooIJ
·Arwi"k·a Köping ld. ZIIHellestadiLink
VorgsxöAh . . 4Hud1ksipallsk
BoräsIYc . . . LoJönköputh

Bredgärd i Stroms Z LomrnmcyosdS
ChristicmstadsEE .

DexxzerforßIII .

» Christinehaan

O

Dufwed i Ähre

Enköpizth .
Fahkköping .

. Funäsdalen. «
Erste-«- . .. ,

ArbogaR . dens 7 Hjo .
spioHofan . .
« · ZsszörbvP O O

Arie-ploy«ch .
ArwidsianrK

CalmarK s.
Carlstadask .

EkfjöM . .
Gamla Von
Grenna . .·

- cjpcxrandcsile « .¬

· edemorcisie .
1843, -,

O

O»O O

O

O
O
O
.
O
O
.

341 Lyckselesje . . ..
13 Mariestadäk

4 Neb. Kaki-: K.
Nor1·.«köpix1gAffe
513MiupstadAe .
31 Sollefteåask
24 SöderhamnK

,—T--.’2¬

AK l.
LänIL StsdertexjeM . 13
. tolWenersoorgO 13

. LSYWesteråsV . sm
. 12 Wimmerbysk 17
. 31 QTNimdalenHpck 17
stos Åjnåläk o O « 24

OOOOOO

.20 Äsele Kyrkoplatsk Z
10 - fwer Kalthstäk 10
25 rekJroIrr . .. . 19
-«2,45stersum)M «.- . 10
17 östhammarss . 19

ünFEBRUARLsz

O O

7 Iockmockalt

· 10Kongelf .

10 .5’congsbocckaDIE

114swyongss »
— 17 LibköpnchV .

7 Lindeshergask .
? Linkopmg ;

SB

8 Norrteljes

10 Nonnepr
9 Salax » . ·

16 Sjgtunak
15 Sxälewadk

— 23 Skara .
28 Sketminge

. 21 Strand s.
isStreugnkis
14I Samtuth

0»0 so O o b O o o
osoooopo
»so-Obs.

.

s- csxgiszk EIN ' k-. - -..
« « -... , , k