OCR Output

De störte Planetemas Gäng och LITande F J r - - s « s
. Är 18432 « · « - - s . · , - ¬
Uksnas fortfar -1mder äret act wistas i« Fiskarnes stjem- k

bildz hcm är i söder middagen den 19 Mars och midnatten IF ,

dm 23 Sept. " - « « H
satumus uppehäller sig blau-d Skpttens stiernoh man - sz · - - ’- . ¬

närmar sig till Stenbockengz den är isöder middagen d.«7 f «- « - - . -- - - . - -—»¬

Jau. och midtmtten d. 15 Juki,

Jupiter, scim und-er äret befunrist sig i Stenbockens - ,
stäernbkld, närmar sig Lutlägm tixz Wattumannenz han är F .
i söber middagen den 24 Jan» och mädmtten den 15 Aug. F ;- - :

Mars genomwandrar under årct Wägens, Sko-rpions,.« ,

Skvttrng och Stcxxbockens stiernbilder samt Männer sig wid T« gis-«- ¬

deß gut i Wattnmanne115; han är i spdermidnatxen d.6 Juni« » gis-«- -3-""-J -¬
ver-us är från ärets bdkjan morgonstfcmä ända titl« xk

d. 2 October, hwarefter von förbkär astosustjerna till ärets " « » - I

stut; Von lxxscr klarast i börjau as Februarä. . « · ; . s¬
Mekcmsius är längst östersfrån Sole13d. 30 Jan» 24 « ; sk- « ZU « - - « » .. ¬

Mai och 20 Sept» samt Magst westkr d. 28 Febr» 12 Juki
Ich 31 Oet.; han torde nägon Häng Ermqu synag i stutet ask
Januari strart efter Soieus nedsäng eticr ixsmtct as Octphek

stkaxt Mk deß- Uppgåug.