OCR Output

Eh

Detta är, 1843, hälles före wara det 5845 ifrän Wert-· · U s¬

densdtSkZelsh ochSårdi LIES- Fårgeln elxerASötidagsäändrim

gen e e. —- on a o awen ar - o all¬

månen inträffar den 14 OFpril l. ch P tk F
Det samma är ock ist-än¬

Hans Maj:t Kommg CARL XIv JOHANS Fö- .

«¬
s-.
—¬

Z gw- ss

NI «

,- EZX helft-, den 26 Jin.1764, - - dek 79
I Des uppstigömdenpäMThxothtå dens Felix-. och · - - -. - — - . XIZ
WMUg en 211 1 1 - det 25 T« «

Heimes Mathrottning EUGENiA BERNEIAR- -- USE- »M- JAJØM . . sp« ..;:-..---J.z

Jychex -..-.-.9¬

DINA nEleERIAs Födelse, dens Nov 1781», der 62
Deß Biläger, den 16 Aug 1798 - - - dek 45

» Kröning den 21 Aug.1829, - - det 14

Hans Kongl. Höghet Kiom Prinsen och Heitigcnaf .

; Södermanland JOSEPH FRANS OSCARS Fö- " —

d lfe, den 4 Juiii 1799, - - det 44

chnes Kotrgl Höghet Kron- Prinfeßan JOSEPH¬

; NA MAXlMlLIANA EUGENIAS Födelse,dcn

14 Mart.1807, - - - - det 36

7 Deß Bllagck, den19 Junii 1823, ; - yet 20
Hans KongL BIthet Awarinsen Hertig CARL ¬

« GENBS af Skane Fodelse, den 3 , — ¬

: Maji 1826, - der 17 «

Hans K«ongl. Höghet Ars- Priner Hertig FRANS « "

bosCARs af Upland Födelse- den 18

H « »«

- Zsp : sxg k«.—"««4—:-l" i-«
v « « « «-·.!

.

MI- « ;

·Ys

, — « . » « « .

Jnnjst liAsLZ - ,- det 16 «« W , M

HIFH Kdngl Höghet Ars- Prinsen Hertia OSCAR « ,« · J ANY-O¬

ERL DRle af Ostergöthland Födelse, den 21 ; . JW »Hi- z- JFM k«

Hans UTW riHFigFet A PF«Insen Hertsg NICO- s-« s-« Os¬
LAU sTs a alarue Födelse, den 24 . - zzy . ,

s Aug IZZIU - M IF - Mey« .« «« . : - .«;

?

?

J