OCR Output

Efter dessa motgångar tycks Alstadius ha uppgivit förhopp—
ningarna om transport från Lappmarken. Han fick i fortsättningen ut—

stå skiftande besvär. Här ett par exempel.

Tingsprotokoll i Jokkmokk den 10 februari 1721
$ 19

Kyrkioherden här i församblingen H. Pär Alstadius,beswärade sig
högeligen öfwer en dehl lappar uti Sochsjock by,som förledit ånhr 1720,
blefwo tilsagde af ländsmannen at efter deras skyldigheet Wårfrudags—
tiden föra ifrån Haradsbyn uti Luleå Sockn hijt opp til Jockmock hans
underhåldsspanmål,men sådant eftersatt och försummadt, så at han sedan
af egna medell nodsakades leija andras Renar som opforde samma span—
mal i storsta menföre, hwarifrån han sedan ganska ringa der af, emedan
åkeföret den tiden afslogh, kunde skaffa längre opföre til Hyttan der
hans ordin. hemwist är. och som uppå noga undersökning befans at un—
derskrifne hafwa utan förfall berörde skiutz eftersatt, så blefwo de
j anledning af giästgifwareordningens af åhr 1664 och dess 13 $. sak—
falte till hwar sine tree marck silf:mt til treskiftes,och derhoos
betala til Kyrckioherden Alstadius för den för dem betalte skiutzen

twå dahl kmt hwardera,neml .

Sochzjock Larss Mattzsson 1 Anund Anundson 1
Nilss Mattzsson l Anders Tomasson 2
Mattz Persson J Påhl Enutzson 1
Anund Persson 1 Anund Parsson 4
Nilss Knutzson 1 Nilss Knutzson 1
Son Dager Nilson 3 Anders Olson Nilss
Matz måg 3

Knut Anderson 1 Pär Anundsson 1
14 stycken
Vid denne undersökning wiste sig Anund Pärsson mycket oskickelig,

inför Rätta öfwandes stort oliud,hwar med han ej opkbörde, sedan han med