OCR Output

jsg

, Enlsgr Kongl.-Maj:ts Nädiga Förordnändeaf den« ro Augsml

1819,- Wola de smä Almanacyotftga hFdanefter försFljas thtadv ocd «¬

ikume für for )- Banko ..st-ycke»ts: kommandes den, som wckt «
J s ·- sz , « ·««-·försFljninge,u af AlmanachotEej til¬

««l,1ka Fr försedpmed - «« - « «« . « föxrzk sk. stycket, gtr böta Tre- .

- »tiotres-Riksdctle·r»o « -' -, ·- Banko kör hwaikje gan sckt .«

dank-- ösfwerteressp . ««-. » I « - , «¬

Almatxcichorxfll ,»St,ockholms,,.Götheborgs, Bunds och Haparand »

« .-zpszori.so.1ster',försF»ljas.: izcsötoctsholnyv i-· Deleen 82 Eomp.- Bokhandel
Stora Nygaran ochi Minuterings-bodar F Maltharne. Göthebprwxf
hos »Bokh-."v Sumpng »-Norrköping, B«okb". Forsberg. LinköpinOa
Bosh. Sahlström samt Her Bäckström Cz Westman." Wadstena, Both-H¬
Bergman.· Geste, Bokh. Lands-n. - · a, Bosh. Hammarstrand.».-k
Upfala, Bosh. L do« «st. Malmö, Facwren Lundsträm Lund,»¬
Bosh; Gleerup och Ab«erg.. W«este1«å’s,. Bokh. Tocßelwch Bokb. FOR-«¬
ddhb Dreht-o, Bosh. Rohloss. Fahlut1,."Bokb. Olßvn.» Nyköpis 3..
Bo-ktryck.-« Des- Nektar-J Jänköpingy Bot-Eb. Ndrdstl’ötIZ-,,Qch" WORK-TO¬
Skara, Rckdmasn Fernström.« N«dköpin"g,-Barck. «Maxri;ie·st d iIQ
berg Cz .R-öping-.. Caslmar, Bosh.xWä-hli-n. Carlstadzquth ..
WexöözBokh Södergrem Bot-äs, Handl. Suudler;«».» « · « stFd-,;.
Bosh« L' s· Carlskhamm SkosllFraresn WidöejnispkastadJ oft-JE¬
Hintze.s —Halmsstad,« Bykb,.Södet-berg.«« Hetfnösandxngcwr —Sundber·s«s;"
--Hste-rsund, Vo«kb. .· Hu-dd»»ikswaza, Handl. .;."«2cist;1«-öm. . umexz
Handl. G - . . F ". We-Iie1«sshprg»;-SkollFmren Nor»

. lässt-— « - gsirömxx «"«Wsssby«- «katryck«— Cedesrgrm
-21"rb.oga, Bokb. » ; · Westerwikk Risde Westermarkz Ensas

« .- « v·.«H«andl«..Rosenlöf.. Ämäb ApotekareyzWeinberg-. uvdess
, « Bosh. Odsglmgregu Södesrhamw Handl—.’Edkigxg-.s Borgholwijjs
Handle Södårstr1fm.. Afwienßom JM Allanhetens anu "-stösrre2th isss
»qum,:lc-gher ,»j titjgckng inojm .färsqmslingamehxiftpit erbudetsxxenligtsKüig
ABBEs-Text »Als Rskets Kyrkorzynzarföruyx BpkhinpdarwspisSthem ·«

och .«pä. Lundkxmqunadernfa« dermed Fro- fH»tssedd"e. ; qutsprisetf · cito tfs

Es « sbeAlmänachor 1:'«"Ex.-s7 R:d.rv 16 Sk« Och- fök IOOZDIC dkw W. "I"
» »Im och skurness RspdxspjBanky konstgnt "betqlnsng. —:; « «

W