OCR Output

4;’x.-O. Wallfa, F M F

spQGrafströny Doktor Reuterdth, A. Lundström m. fl.

" Låsuiug för Folket.

PG de italien, der deßa Almatiachor sckljas, sinnes afwen act köpu
en Ti-dfkrifc, Pallad: Läsning för Folkey hwars änsdamäl är act
bereda en nyetsg oeh nöjsam täsning, i synnerhet för de qrbetande
samhckllsklaßerna. « «
Denna tidskrift innehckller: Uppsatser i andeliga Tmneuz SM¬
dringar ur fädertxeskandets historiaz En öfwersigt af altmänna geo¬
grasim samt fäderneslandets i synnerhet; Smärre afhandlingcsr om
barns uppfödande och underwisningz Om smäbarnsskolorz -J Hunnen-s¬
körcmde «jordbruket, siogshushckllningem trädgärdsskötfelm WI- och
boskapsfköxseln samt fckmfwelm Om binäxingam Om Tönt-et att»bereda

det sinaste Lin; Om blekning af Linne; Om fkyndsammaste sättet att -¬

röka kön; Om- bryggning af öl och swagdricka;· Om sättet atc ffelf
uppmäta ckker och sing utan Landtmätares bitt-Hide; Om biets has-häu¬
njng och skötselz Om fenomenerna i- luftkretsen samt deras app¬
komst och werkningar; Om Humlegärdars anläggning och skötfelem

bessassenheten af Sweriges Berg och Mark m. m. Arm artiklah ckro för¬

fattade med möjligaste klarhet och tyd—lighet, grunda sig pöf bepröfwad er¬
farenhet, och kunna detjföm noggrant tillckmpade, anwckndas Utanfara att
deraf mißledas.—- Ehuru·skriften hufwudsakligen utgifwes för de arbetanz
deklaßerna,ssfkall lfkwäl Zifwen den mera kunnige och- bildade deruti sinna
ennyttig och miderhällande syßelsättnfug.« Prisetffr endast En fkilling
banko för tryckta arket, pci sint ochhwitt papper, med siera sigmter
och kamt-, fä att en hel ckrgäng af 24 xxsyckta akk. (euer«.384 sidorjk
is octav- ej kostar mer äu 24 skiiL B:ko i exempt-. och 32 fkill. hästad,
med tryekr omstag.· — Tidskrifeen utgifwes fort-fa’rande, få atx 4 herf¬
tsen om året utkomma, eilerEtt wid stutet af hwarje qwartai. Ut¬

"gsfwandet om-besörjes, uran beizckkning pä nckgon winkt-, afekt Still¬

stap, bestäende af män, nitälskande för allmänt wckl och för en alt¬
männare uyplysning: tiblaud hwilka mä nämnas: G.,Pvppiujs,
-ranz6n, J. Berzelius, C. af- Forselc,»

L

« » , q-· III-«¬
«- «IW

«

- Tabell, « (
fom under faststcjllda Feni Klaßer Utwisar,i fötsta ko¬
underkastade utskrifning o i«fednm«e kolumnen det ärml¬

med wars utxzång de äro otp«iklkoxsligen bexättigade,¬
aPt från Allmänua Bewarmgenentledrgasz

Föddeim » . .
« si« Wisseka
Wid 1842 ärs Pörjan,«tmderkastg-sdanierst »evan¬
Zkelglglikrisniug tell National-Bewa- ne är. nämdeär«
u .
Första klaßen, Ynglingar ·af fyllda - ,¬
20 år " O O O O . 1821 1845
Andra klaßen, efter fylldg 21 är« 1820 1845
Tredje klaßen, af dem som tyllt 22 sr »18-9 1854
Fjerde klaßen, efter fæglda 23 ar- 1818 1843»
emte klaße·n,«af 24»är5 alder . 1817 . 1842«
Wid «1843 års bör1an, des de, som ¬
höra till nästföregäendegrets Femk
te klaß, entlcdrgas Frau Bewei¬
ringeni· förändras kkekzerna pä satt
Dom öxerz » » - ,
Fisrsta fklcjßem Yngtmgar af 20 sar 1822 Isljz
Andra klaßen, O- O a 21 år 1821 Ist-s¬
Tredje klaßen, . ps Ia 22 år 1820 Ist¬
«erde-klaßetj, .v . a..23 årj 1819 i 1844
emte klaßen, . . at 24 år 1818 184

lunmen, derag södelsmätz som wid 1842 års börian äro ,¬

Entled:- sz .

sz Och sä widare är efter-annat.

fu« ! «-’«L
« -·«;«-J-Z«LYSJ HEF- »k¬