OCR Output

« Uhxx L . szs · Lsrf , "’— —"—-«

.--e---«Sj- Ess- k» js f·-s.. , , « ¬

Vlensär i MAT- fkulle deräs fammmtfättnkng Eli wa d« Einer stolf« nn aftager åter skilnaden till stutet af --Aug., dä
EVUstIL Vch MWEckWPz de Woreskckeeller ändatttålsenligw Zugs-F " båda middagarne sammqnfallaz ywarexter solensomxddqg kom¬
VTTU NmmamO MAX-ZWEITEN D« s« IV« blefwe okika längn fdr mer tidigare och tidigare tell bdrxan a Nov» daoden mfaller
Mka -dagar« TIU CVVEEOUJUMUDC af en» sådan olägenhet och 16 minuter före 12;. siälnaden»"afxager nn smanrngom txll
spr M erhålla NR IEMU Indelnitlg Of tidcm så att hwakje den 24 Dec» men efter denna ttd okas den äter txll medlet
MU- --M·I«Ie NMLUE P-- f» W» Slltkd får famma längd, har ! as Febr» då solen är i söder 14sz mmnter efter 1·2; sinnigen
man"forestallt sig axek Modeladt T lkka MZUSA få kallade me- minskas fkilnaden onpphdrltgt tzll den 15 April, dä bada
cylde spm der Umehallek Iperkltga soldngn-. men med den - middagarne åter infalla på en gang. , . ·

WAND- att MEDEIPUANFU salltsd th femme leingd hera erst s De twå nags middagar, hwnkag betydecse niedrian
M« · Medclppgnck ak saledks M· Medeltak as de wet«kliga-· ok- förklar-ad, benämnas med olikanamnz den ena kallas Sann

. dpgnem hWIIFfI TEDIIM folmkkllgpst Måste wara ibland kson Middag, den andra Medelrids-M1ddag, och alltsom xncm
I Me- Wand IWW M dek allktd Wma IIIEdeldpgnet. Debä- räknar timmarne frän den ena eller andra qf derg, sages
« da dygnens nnddagar kunna— då Mk Mr allkkd illktikssn på man rätta sig efter Sonn Tid eller Wedelnd. J alwa¬
sSIMMCgåUO utan den werkltga middagen infaller wanligen - nachdem-dar solens upp- och nedgäng nllnzrene wcxrkt utsatt

litet fotjv eller lnet pedngre ein- medeldpgxtetetniddag. För L ·i sann tid, hwarföre et: fullkomltgt Jemngaendenx Icke heller¬

Ctt akka kUIMG hcx en 1emn gång- måste således wär-a ne ;- knnnat ställas derefter, ntan det hart-under året tbland dorsdt
Waka TUWMVS efker MedeldngSH vch böra fördenskulxbestänx wisa vlitet mer ibland litet mindre an qlmanachan angrfwm
dtgt wich 12, dä detota dngns mkddag inträssar-, hwaremot de - Om t. ex. uret ettdag bordt wara 4 tymuter pfwer Iz- dä
- , WEAMJ bkm wacm nagra mxnuter n«1era,iblandnå·gra minnter «- solmiddngen inträffade, sä fknlledet afwen nnd solensönedes
. mmVXe an I? WId PCU TVEVALIQ Middagmi d. w. s. när so- - gäng ha swisat 4 minnter mera an almanachan,« och fa we¬
kU Er Z WIVVWHIIMCUO SFTIUADM för hwmsie .ng i Free « dare, olika för folika dagnxu As denna anlednn1gmiordessist¬
,79«n afweII "U.k.WFU«LTs-, Dch .f·ka»ll- »till rättelfe wid kxockdrnas lidet är den fö,rändring, fom nfwen framdeltes ko«mmer axt
gckllaUPO k. Uasta ars altynnach mföraz ;Fyra« gånger Hm kkttagas, att seien-s upp- och nedgångntsattes r medelttd
m sprszmker demm EIN-W -alldeles-- neknligen omkrisf — d. w. s. atenlmanachan anger, hmku »mycker ett nr,
SII I- » PM- .I-5 IlotIU--31 Aug-samt den 24 Dec» o sont under hela vchet hle enfullkOMlIgJeUIU gåfsz hör
Mtddcjsgen ch ett Iemngaende nr böte-dä« fammanfalln med den wifa, dä rfolen gär upp eller ned.. En nnd fprstn pajseendet
werkkxgn mxddagem Finder mellantiderna förhållerdet ·ng j hefynnerlig oneständighet har- äfwen haraf blewn folxden,
C kaMUde scxttz Ester den 15 April börjcns solens middag F ukmligen att förmiddagen ochefternnddagen gnltgt klvckall Ecke
Umwa· allt tcdtgaxefochexdcgklke EIN Urets, ända till medlet T alltid ärd lika, Utan nnderstnndom ne den»forra langte stun¬
Qf MEP- då den tntraffazsz minnteefdre tolf;" frän sistnämde T dem den -sednare. Detta kommer sig dems- sitt-NUMBER¬
m mmsias sktlnaden W msdkct af Juni- dä den förfwim E kein delar dagen i tu, icke sammanfallermed urets mxddng.

ww¬

L
IV¬

Lsngxxzzhärefter kommer solmiddagen sednare och sednare ein
neexztzcheilntet af Juli inträffar den fdrsf 6 minnt-er öf¬

- - wsWW«l-,s"» .
« .«1«-,7 .f