OCR Output

)

Om wården af lenmingar från foentidene

Pä mänga ställen i fäderneslandetnnnas Ättehögar, Grafkummel

O

och stensclttningar ute pa marken, elfwen am Nun enar « ·
resia hallar och tnfntnesmäedark ruiner af ksnkoly flog ach alsdlza Vglga
nadein Deßa isorntrdslexzmingar aw, genom -Kongl. Förordcn d. 17
Fee-m 1S2S- frcplystafran all« äwerkatn Om«"nc«sgo"n jordagare önfkae
ta boetrödja nagon foralemning, fkall han deram först göra anma¬
lsgahos Kpnungens Befallningshafwatkde och sedeemera afwakta
Mk»ngl.spsJI-Za1»:ts, bestutz hurnweda hans önfkan kan bifallas eller icke;
«.-»anga Attehögan och andra fornminnen förstöras af siattfökare,

soin hope-as i dem bit-m guld eller silfwer.- Men sädant cle ofxast för- sz

spilld möda, ty wanligen sinner man icke ann ' s «

. « , « . at an letklukor - llda
n.ed alka40ch brandamenmskobem eller hela beut-angel, samt Zegkskaw
wapen op) peydnadee af sten eller ben, bronz och förrostadt jem.". «

Der-einer hie-Las ofta handelswa i for-dem isjdar och wartendeag«—

dyrbaeare Laster-, sciseim gamla mynt, ringar, kedlor, spannen ocham

dra smyeken af gnld och si»lfwer.« Sädana fynd skoka ofzzrdröjligen af- . ««

lexnnas till Lnelrmaste Kronoberjenteller ock pä Landskanslietz för are

Kotkgi. .HJ?a"j:t och Kronan hembfudas.« Hwad som af Kronan lässes,

betalas need fulla tvsltsderochen « « «

, » i- . attondedel deeö wer. D « ¬

Zofe-Iz- Lterstalles kostnadsfrim f et som tcke m¬
emojmer, Man nedfmalcek, Undgndöljek euer s z. »
· , - « « , J » . - at amta for-perm¬

skall,da fadanl twpraekes.-,1nistal)wad han af sonder cisz ka« Essai

behäll, lalnt·döta dnbbelt sä mycket son«f han nedsmal"t, undandölje euer¬

WWYWV Afan Mde Fortlsakek Aftssngare warde, sasom wigllmv
haknmqklef VWHUT ms afsien euer HWUZ Och kdppmy final-d, kennst-Jet¬
siW PW WHAT-M Wespen af beu, Jern euer kovvaisk-sanec est-educ¬

der ocd werktng af beonz gis s - . . .
. i. » , - p tlol m.m.-bcsia hembzudas Kronan Hm ..
deremot gexwer en lclmpllg betalning- alle efter som deßa sakeis seien sz

ZIW LIESCHENle fanle 1nee»eller»mindre sätlsyum Gamla peydnader
: knikmncy sasom altakiakap, UND wapen dchv mstwingar m« m-: mä

icFe förstömT föwttras eka bottsivttasy irke heller galnla mälningars

pö kt)rkornas-.hwalf och waggar öfwerkalkas eller «

-- s «. - « . » » - tplanas man att¬
ttllstand demll erhallcs« pa alt-Kote l. Cir? 's u« , « «
- 3840 förefkrifwer» - s « 9 Ulalet as den 7 December

Den som sädanefynd icke Klemm ·

xH

Omjfkilnaden mellan Sann Soltid och Me¬

szdeltid, samt om orsaken till deniAlmanachan
« införda föråndring i affeende «på Uppgiften af

, ztiden för, Solens Upp- och Nedgång.-,

, I sistlidet ärs almanach infördes en förändring i afseende pä
Uppgiften af tiden för solens app- och ««nedgång, hwarfdre äfwen en
förklaring om orsaken derein, wid samma tillfalle, borr inflytaz men
emedan KongL Man bade i näder befallt, alt en anwiåning om
laddningars werkstslllande wid bergspeangning då fkulle bekantgöras,
kunde »uedanft,äende lilla nppfats icke pä samma gäng få entn, hinne¬
föpe den nu meddelas. I .

-—q—-¬

Om wi en klar natt med uppmäeksamljet .betrakta hlmå

O

fmelen, fkola wi snart- sinna, att· stiernorna wäl bibehalla

famma läge i afseendepå hwarandr«a, men alt de gez-nen¬

· samt förändra sitt ställe på det sätt, alt de, som i början

småningom förflytta sig mot wester-, der de

fnnas fi söder, » » » · «
Denna forflyttntng ar lrkwal endast skem

nlligen gå ned.

ar och härleder »fig derifråwatt Horden på ett dygn wridev

Ha kring sin arel frän wester tilloösten « Gifwa wi widme¬
ere dagar eiterl-)warandra,-ak·k pa de»st1ernor, sont om af¬
tonen synas : wester, fkola wi afwen finna dem frän den eaa

s das-en till den andra gå ned allt tidkgareoch tidigare, det«
- will fä—ga-· att allt kortareroch kortare nd forflyter mellan fo¬

lens och stzernornaes nedgång, hwaeaf följer·att» fol ycky stier¬
noe nat-madng tell hwarandm Alt lrkwal rcke stiernorna

shttal sigs på himmelen mot wecxer, utan alt del är Ellen-»

som finaningom dragit sigmot öster följerderab att wt all¬

· tid sede förra gå nppvch ned på famma ställe af synkretsem

sann derjemte bibehålla samma ställning till waratzdra,,.,hwar¬
emot folen dagligen förändrar u.ppgångs- o nedgangspunkter
äfwensom sitt la· e still stiernorncr. Pä detta satt synes ssolen
pwarxe dag

I
Sp- ¬
. S-.

fortga ett stecke-met öster, så alt llon mom ettåe «