OCR Output

T

— dels Lod, crläggesbktalning endast För E

- inlemnade bref qwgrligga ciu HöföljandespostdgHJ

. -,.TM,«I« J-7Wm» p« «
- - ’«.».-4 -..»..«-(.- ( I
. . .

ingen Ioksindoutanchorgew . , » ,
3) chr nagon r rekommmderadt Ber affänder penniugar

« hör han pä alla de sedlar, som innehafwa 5 NOT-Z wärdeo

derutdsfwer, kumm uppgsäfwa immmer och datuzm då han wid ¬
forkomne Seh-s

sörefailm olpckshändelse "om ersättning för de
vIarme anyälletx . «
; 4)·Di-n, fom urfoxdrar annqns Bref, uppbrytero desutur
·pennmgar eUer pemnnge-wärde ragst-, »rassas enljgt
Nädiga FärordiIing af·d. 21-Mars»1835. · » ¬
5) De«nf, som utskär nanm pä Post»-Chartorne, straffas all¬
warsamlegenz oth» ·
W Daler Stlfwernxynt xtll «wedergällning. - .

6) För Bres, hwkslka : wigtuppgä till Ett vch Ett fterdes

«af Twä och Ett Herdedels Lod, lika edes endqst för Twå Lod¬

. och så wkdare i camma fö«rk)ållaude.. . « »
KimgL Mantis Nädiga Förordmng Of den« 13 «

» » » · · , att ett«Bref,· som
wäger ijrän 9 tle 12 Lod, .n-Iclusiv-3-a«går för- 8 Lodz » » ¬

7) Enkigt
October 1«785, modereras Postporto

I ditv ifrän 13 tin —16, qfsändes för 9 lod.

t-,—--,-I7ts1ll2o, --—--Iolod.sz

I -·-· —- 21till24z —- -,-— it lod.

1 — — k- 25 tiu 28, — — —"ttz»lod.— ;
I —,---.- 29-ti113s2, —- sp—- —- 13 lod. "«»"
1 »—.-—-33,till«36, —- —.— 14 lod.
t-——37till4o, --s-«--«151od.

«1 —- — --»4k tin 44, — — —-161od.

1 i———-45till·48, —-—.--1«7tod

« Ä SEND-Ums POst-kontor-emortagas 1««eco«mni-ekidemde vielem-et

6 e. m. mot fastställd afgift, samt-til; kl. 7 es m-spmot säsfkildy skälig we- .
dergcsuning tillexpedscionshafwaxxden;"mes: andra inrikes bref tiu kr. 7«·«
- e. m. och utrikesbref tiu klsgx m. VrefstilkDaslasrö bösakikmäsl ö¬

de dagar posten dir ask-Mk nigra inlemnsade üman kl. UJMs SUMDC

- 2) Sådane Bref utgifwes kjutan emot qvkttcnss och till

den som en sädan wanartig upptäcker,xfår«¬

tt Lod,"samtför dem "

s- Betecknars Markttadew som pästä längre« äu ensdagzf
«F UUJANUARL¬

d

TI842 ÅrsMarknaderxSt

rwika Kö in d428 Hudikswallsks ; 11 Werkershorgdk .
gorgsjösks p. g. «4Jönköpinng« . 14Westergvkaz .
Roms-«- .. .«« . 21Lomsmarde . 25 Wksteras«« s. . 11
BredgårdiStrömsps Lycksele-" . . 11 sznmerbw . IS
ChristiaæbamM 14 Maria-stqu . 28 Wagtdalens Fig-»
« D.egerforßR . 4Ned. K·-a;l:,1c·K.-st.-k 4szocmalss . . l. ZU .
Dufwed i Ähre 4No·1-xkopmgss«- . »21Asele Kyrkjoplats.; 4¬
Enköpingfk . . Mkthhpstadk . . 11waerKalIxFLstgj8
Fahlköping . . 11 Sköfde . «. .. LSOrebxjoNq . 19
Funäsdaken 28Sollefteågrc . . 25 Hstermndss . . sit »
Ge—,e-Zk . . . 25 Söderhaxnth . 1 OsthamnmrM q. 20
HellestadiLink.Läft12SöderteLM . f113 - »
» utiFEBRUARLv »

rbo M . den sHedemoraVs zsz 2Norrteler-.- . 16
Firjeåotth. . 10Hjo . ’. . ." «8«Ronn»ebt)« .-- .-, 8
Arwidsjatw .. ZHofwM . . 1·1 Skala-k . . .--. 11
EalmarYE ·. . SHörbysk . . chSigtunaW . . 10
Carl adM . —. ·10Iockmvck«.s. . ioSkarC . s. . Cz
Chri ianstad«. 1Kongelf . ; . ,11Skknzxmge .. , n
Ekßös . . 11 Kongspackas . 23 Slaxrcmg ( 4
GamlaBpu . 15 Lidköpmgs . .· YLStrand z . .
Gremsa . . . 18 Linde-e-s«bergJe xSkrengt1ng » 24
Hccparandasc . 8Liuköp1ngj..-« Los Samtmgs .

- 1842 ." — B - «